Участието е безплатно, 12-класниците могат да станат студенти във Филологическия факултет на ПУ още през февруари

Национално състезание по български език и литература за зрелостници организира Пловдивският университет на 2 февруари. Участието е безплатно, а бъдещите абитуриенти могат да станат студенти още през февруари.

Състезанието ще се проведе от 11.00 часа във Филологическият факултет. Освен че ще проверят нивото на своите знания, зрелостниците, които получат отлична оценка, ще могат да се запишат като студенти още с подаването на документите през месец юни в някоя от следните специалности: „Българска филология”, „Славистика”, „Български език и корейски език”, „Български език и китайски език”, „Български език и руски език”, „Български език и френски език”, „Български език и италиански език”, „Български език и новогръцки език”, „Български език и турски език”, „Български език и история”, „Български език и испански език”, „Български език и немски език”, „Български език и гражданско образование” и най-новата бакалавърска програма „Български език и португалски език”.

Времето за работа е три астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до този на държавния зрелостен изпит.

Участието в състезанието е безплатно, в деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Класирането се осъществява по точки, които се приравняват в оценки от шестобалната система, закръглени до една десета (0,10). При кандидатстване за специалност във Филологическия факултет получената отлична оценка от състезанието ще е със статут на балообразуваща и няма да зависи от оценките на матурата, стига последната да бъде успешно издържана.

В рамките до 15 дни след провеждането на изпитния формат резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят форма за регистрация на сайта на факултета: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/en/registratsia-bel. Крайният срок е 29. януари. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 31.януари.

Национално състезание по български език и литература ‒ провеждане и примерни задачи

Състезанието ще се проведе в рамките на 3 астрономически часа. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки.

  1. Езиков модул

Вариантът съдържа пет състезателни задачи, целящи да проверят правописните умения на участващия, неговите знания за лексикалната, граматичната  и пунктуационната система на българския език, както и умението му да създаде текст по зададено начало и да го озаглави. При изпълнението на всички задачи е задължително съобразяването с Официален правописен речник на българския език (издание на БАН). Издателство „Просвета”. София, 2012 г.

Първата задача съдържа правописни грешки, които трябва да бъдат отстранени. Те са свързани с правилата за редукция на гласните звукове (а-ъ, о-у, е-и), променливо я, вмятане и изпадане на гласни и съгласни звукове, двойни съгласни, слято, полуслято и разделно писане, употреба на главни и малки букви и др.

Втората задача изисква поправка на граматическите грешки. За да се изпълни, са нужни знания за членуване на имената от мъжки род, съгласуване на подлога и сказуемото, употреба на бройната форма, на падежните форми при местоименията и на учтивата форма.

Трета задача изисква знания за пунктуационната система на съвременния български книжовен език. В изречения трябва да се поставят пропуснатите препинателни знаци, без да се променят изреченските граници.

Четвърта задача е свързана с владеене на лексикалното богатство и стилистичните възможности на съвременния български език. Знанията за синоними, омоними, антоними, пароними, фразеологизми са задължителни за успешното справяне с нея.

Петата задача изисква създаване на текст по зададено начало и озаглавяването му. Ще се оценяват смисловата цялост, текстовата свързаност, стиловата уместност, умението да се използва лексикалното богатство на езика, както и прилагането на правописните и пунктуационните правила в собствен текст.

  1. Литературен модул

Тестът по литература съдържа 26 задачи.

В двадесет от тях се формулира въпрос и се предлагат четири възможни отговора, само един от които е верен; пет от задачите предполагат свободен отговор. Последната задача от теста изисква кандидатът да коментира (в обем не повече от 2 страници) конкретно лирическо произведение или откъс от прозаически художествен текст.

Примерни задачи с избираем отговор:

Кое от заглавията нарушава логиката на изреждане:

а) “Спи езерото, белостволи буки”;

б) “Ралица”;

в) “Самотен гроб в самотен кът”;

г) “Черна песен”.

Според книгата Европа е ценностен абсолют, а който не се вмества в нейната културна норма, е срамен, отблъскващ. Цитираната критическа теза може да бъде отнесена към:

а) “Под игото” на Иван Вазов;

б) “Бай Ганьо” на Алеко Константинов;

в) “По жицата” на Йордан Йовков;

г) “Гераците” на Елин Пелин.

Кой от посочените автори НЕ принадлежи към кръга “Мисъл”?

а) Пенчо Славейков;

б) Пейо Яворов;

в) Иван Вазов;

г) Петко Тодоров.

Примерни задачи със свободен отговор:

Възклицанието Подлец ли!? Архиподлец ти ставам аз тебе, брайно, ама де оня късмет! е от творбата ……………………………. на ………………………………..

Пауна е героиня от разказа …………………………….. на ……………………….

Гео Милев пропагандира направлението ……………………….………………..

Приписването на човешки черти на предмети, животни или природни

явления се нарича …………………………..