Програмата се реализира от Медицинския университет в партньорство с три американски висши училища

Медицински университет-Пловдив разкрива първата у нас магистърска програма „Медицинска речева и езикова патология“. Тя ще стартира през септември тази година и ще се администрира от Медицинския факултет на висшето училище.

Програмата ще подготвя медицински речеви и езикови патолози за доболничната, болничната и извънболничната система в държавния и в частния сектор. Те ще работят с пациенти с различни комуникативни проблеми – нарушения в гълтането, нарушена вокализация и гласова патология, езикови и речеви нарушения при болни пациенти от инсулт, мозъчни травми, деца с цепки на лицево-челюстния апарат, нарушения на плавността на речта.

Програмата се реализира в партньорство с три американски университета: Michigan State University, East Carolina University и Southern University of California – Los Angelis, които ще осигурят чуждестранни гост-преподаватели. Судентите ще имат възможност да специализират един семестър в тези университети, както и в европейските Gent University, Белгия; La Sapienza в Рим, Италия; Melipol University, Истанбул, Турция; Университет Катовице, Полша.

За прием могат да кандидатстват бакалаври или магистри от професионално направление „Обществено здраве – Логопедия“, за които обучението е два семестъра. Програмата е отворена и за завършили медицина, стоматология, фармация, здравни грижи, както и за дипломирани в професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, „Педагогика“. Тяхното обучение ще е четири семестъра.

България е на първо място по брой инсулти в света, които засягат все по-млади пациенти. У нас се регистрират годишно около 40 000 случая с мозъчен инсулт, от които около 25-50% са с афазия или други речеви и езикови нарушения и още около 50% с когнитивни нарушения, водещи до деменция. В болничните заведения у нас все още няма работещи медицински речеви и езикови патолози.