Директори и представители на районните кметства по места засичат електромери, водомери и топломери в деня преди и след вота

Разходите на училищата за ток, вода и консумативи, свързани с организацията и провеждането на парламентарните избори, ще бъдат покрити, а няма да са за сметка на делегираните бюджети. От писмото от секретаря на община Пловдив Ангелина Топчиева до директорите, началника на РУО Иванка Киркова и кметовете на райони става ясно, че сградите, в които се помещават изборните секции, трябва да осигурят отопление, екипи за дезинфекция на помещенията и общите части, както и екипи за пропускателен режим, където районните администрации имат необходимост.

Директорите трябва да предоставят информация на секретаря на съответното кметство за персонала, който могат да ангажират, както и необходимостта от финансови средства. Зе целта обаче се прави засичане на електромери, водомери и топломери в училищните сгради в деня преди и в деня след вота.

В срок до 12 април следва да бъде предоставена обобщена информация за действително извършените разходи за ток, вода, еленергия, отопление и материали.