В освободените от плащане влизат също ученици с изявени дарби и със СОП, предвижда проектът на наредба за финансирането на частните заведения

bigstock-pupils-raising-hand-during-geo-83001707

Тежки условия поставя пред частните детски градини и училища, които искат да получават държавно финансиране, държавата. Това става ясно от проекта на наредба на просветното министерство, публикуван за обществено обсъждане, която урежда реда за финансиране на частните заведения. От догодина  те за пръв път ще могат да кандидатстват за държавна субсидия. Срещу това ще трябва поне 20% от децата да се приемат безплатно. В тази бройка влизат и ученици с изявени дарби и със специални образователни потребности. Освен това ще има ограничение за размера на сумите, които могат допълнително да се събират от родителите.

При кандидатстването за държавно финансиране частното училище или детска градина ще трябва да представя информация кои дейности се заплащат от родителите и какви са разходите, свързани с реализирането им. Трябва да приложат и механизъм за разделение на общите разходи, както и на активите и пасивите, свързани с дейностите по възпитанието и обучението на децата. Изисква се справка и за планираните средства и за извършените разходи.

Държавната субсидия може да се ползва само за задължително предучилищно обучение и за обучението по учебен план. Тъй като частните училища няма да могат да събират такси за неща, които се покриват от държавата, ще трябва да се прави сложно разграничаване на разходите. За тази цел всяко училище ще трябва да разработи механизъм за разделение на разходите за задължителното образование от общите. Под общи разходи се разбират средствата за персонал, материали, консумативи, външни услуги, платени данъци и такси, осигуряване и поддръжка на сградния фонд. Ще има коефициенти за разделяне на разходите, които ще зависят или от броя на учениците в задължително обучение и в допълнителни платени форми, или от площта, ползвана за задължителния учебен план и за допълнителни занимания. Каква част от заплатите на учителите пък ще се покрива от държавата, ще зависи от броя часове, които те прекарват в задължителни педагогически ситуации.

След спечелване на финансирането държавата слага таван на парите, които могат да се събират от родителите за компенсиране на разходи по поддръжка на материално-техническата база. Таванът се изчислява по формула, в която се вземат предвид данъчна оценка, овехтяване, възраст на конструкцията. От училищата ще се изискват ежемесечни, и тримесечни отчети.

Заявлението се подава до 31 май пред просветния министър за следващата учебна година. Той трябва да се произнесе до 15 юли, след като експертите са проверили документите.

Повечето от частните училища определят заложеното в наредбата като повече от неприемливо и заявяват, че няма да се възползват от държавното финансиране. И в момента надарени деца или пък сираци се обучавали без такса или при облекчени условия. Как да определим кое дете е по-надарено от друго, за да го обучаваме безплатно, питат директори и обясняват, че таксите на тези 20 на сто, заложени в наредбата, трябва да се разпределят на останалите ученици, което би довело до противопоставяне.