Заплатите на ректорите на държавни висши училища ще се определят по общи за всички правила. Възнаграждението им се обвързва с тяхната заплата като хабилитирани лица, размера на държавната издръжка за обучение в съответното висше училище и изпълнението на заложените в договорите им за управление цели и показатели.

Това е записано в проект на Наредба за начина за определяне размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

В проекта е посочено, че заплатата на ректора по договора му за управление се формира като съвкупност от основно месечно и допълнително годишно възнаграждение. Месечното заплащане се определя в размер на 20% от основната работна заплата на лицето като хабилитиран преподавател във висшето училище плюс фиксирана сума в зависимост от годишния размер на средствата за издръжка на обучението за текущата година по бюджета на висшето училище. Когато тя е до 5 млн. лв., тази част е определена на 300 лв. месечно, от 5 до 10 млн. лв. – 350 лв., от 10 до 20 млн. лв. – 400 лв., от 20 до 40 млн. лв. – 450 лв., от 40 до 60 млн. лв. – 500 лв., а над 60 млн. лв. – 600 лв. Към ректорската заплата.

Допълнителното годишно възнаграждение пък ще се определя от степента на изпълнение на заложените в договора за управление цели, задачи и целеви стойности. При оценка 1 няма да има добавка към заплащането. При оценка 2 тя е фиксирана на 6000 лв., при оценка 3 – на 18 000 лв., и при оценка 4 – на 36 000 лв. годишно. Всяка стотна между оценка 1 и 2 ще носи 60 лв., между 2 и 3 – 120 лв., а от 3 до 4 – по 180 лв. В документа подробно е разписана и формулата, по която ще се изчислява общата годишна оценка. Средствата ще се изплащат един път в годината, в 30-дневен срок от приемането от министъра на образованието и науката на годишния отчет.

Наредбата е следствие от приетите промени в Закона за висшето образование. Според тях просветният министър утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им.

Министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с избрания от Общото събрание на държавното висше училище ректор. В него са записани задължения за изпълнение на политиката за развитие с конкретни механизми и показатели за изпълнение.