Разработените от МОН проекти са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане 16 национални програми, които ще се изпълняват през 2021 г. Това са успешни програми от предходните години, изпълнението на които допринася за модернизиране на училищната инфраструктура, популяризиране на иновативните практики, насърчаване взаимодействието с родителите и др.

Ще продължи да се изпълнява НП „Иновации в действие“, която е насочена към насърчаване на иновациите сред основните и началните училища и сред професионалните гимназии, както и иновациите, ориентирани към ученици от уязвими групи. Също така се насърчават педагогическите специалисти да анализират, експериментират и популяризират своите успешни практики и продукти.

Акцент на НП „Бизнесът преподава“ е ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Програмата включва посещения на представители на бизнеса в училища, както и на учители в предприятия, което ще им помогне да осъвременят квалификацията си. Крайният ефект, който се цели, е повишаване качеството на преподаване и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите, както и създаване на партньорства между училища и работодатели. Продължава изпълнението на програмите за квалификация на учителите, включително за извънкласни дейности, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, както и тези за подготовка и участие на ученици в олимпиади и състезания и провеждане на НВО. И през 2021г. по програма „Мотивирани учители“ ще бъдат привличани към системата преподаватели и специалисти от разнообразни професионални области, като ще се финансира подготовката им във висшите училища, както и допълнителни практически обучения.

Предвижда се през тази година да продължи финансирането за подобряване на условията за експериментална работа в училищата, в които от следващата учебна година ще има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предоставят се и условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден и за личностно развитие чрез занимания по интереси и творчески изяви.

За трета година ще се стимулира усвояване на учебното съдържание както чрез посещения на музеи, така и на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с конкретно учебно съдържание. Модулът „Библиотеките като образователна среда” е свързан с подобряване на библиотечната среда – създаване на кът за четене – училищното пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето. За втора година е включен и модул, по който се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Продължават програмите за осигуряване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище и подпомагането на общините в процесите на десегрегация и недопускане на вторична сегрегация. НП „Успяваме заедно“ ще подкрепи детските градини и училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в две посоки – за споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата, както и за насърчаване на двигателната активност.

В рамките на НП „Заедно за всяко дете“, се предвижда да бъде осигурен постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Общините имат ключова роля в дейността на екипите за увеличаване обхвата на децата, включени в предучилищното образование, която се засилва с въведеното с промените в ЗПУО задължително предучилищно образование и за 4-годишните.

Продължава изпълнението и на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, чрез която се проследяват личните постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина, както и с преподавателите от прогимназиален етап.

И през 2021 г. ще бъде поставен акцент на взаимодействието в училищната общност и участието на родителите в различни инициативи по програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. По НП „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ ще бъдат разработени помагала на чужд език по общообразователни учебни програми за IX и за X клас, с изключение по учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език.