Промените в наредбата за институциите в системата на образованието облекчават преобразуването на духовните училища

Математическа гимназия ще може да се нарича училище, в което повече от половината от паралелките във втори гимназиален етап са в профил „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ или само в профил „Математически“. Наименование „природо-математическа гимназия“ пък ще може да има училище, в което повече от половината от паралелките във втори гимназиален етап са в профил „Природни науки“, „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ или само в профил „Природни науки“.

Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Промените целят запазване статута и мрежата от математически и природо-математически гимназии при доминиране на паралелките с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, без да се налагат промени чрез преобразуване. С проекта се облекчават и административни процедури, като занапред при откриване, преобразуване и промени на духовните училища се въвежда служебно събиране на част от изискваната информация. Предвижда се още отпадането на срока 31 май, в който министърът на образованието и науката е задължен да внася в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. С изменението се цели да се даде възможност до края на учебните занятия да се извършва мониторинг на иновативните дейности.