Новите учебни програми подобряват уменията за изразяване чрез творчество и усъвършенстват дигиталните компетентности

Задължителни и избираеми модули ще формират профилираната подготовка на гимназистите, която ще се придобива в 11 и 12 клас от учебната 2020/2021 година. МОН публикува за обществено обсъждане проекти на учебни програми по 15 предмета – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. В разработването на програмите са участвали университетски преподаватели и учители.

Новите програми ще дават не само теоретична подготовка, а ще развиват и социалните, гражданските и културните компетентности на учениците. Целта е да се подобрят уменията им за изразяване чрез творчество и да се усъвършенстват дигиталните им компетентности. Профилираната подготовка е съвкупност от три до четири учебни предмета – два от тях опредени на национално ниво, а останалите – на училищно. Задължителните модули са насочени към надграждане на знания от общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни или приложни области. Това обучение е насочено към подготовка за продължаване на образованието в университет. Дава се възможност модулите да носят кредити и да се признават във висшите училища.

В края на профилираното обучение по математика се цели учениците да владеят прилагането на определения и теореми при обосноваване на изводи, да моделират различни ситуации, да изследват модели и да интерпретират получени резултати.

Чрез изучаването на профилиращия предмет информатика ще могат да анализират информационни проблеми, да създават програмни проекти и информационни системи.

В края на профилираното обучение по информационни технологии трябва да умеят да обработват големи масиви от данни, да проектират и работят с бази от данни за различни приложения на съвременни мултимедийни технологии за обработка на графична, видео и звукова информация.

Български език и литература ще могат да изучават профилирано учениците с интереси в областта на хуманитаристиката. Предвижда се в цялата страна да има 100 такива паралелки. Задължителните модули са четири – „Езикът и обществото“, „Езикови употреби“, „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“. В проектите за двата литературни модула има различни варианти за изучаване на автори и произведения. Те са предимно от българската класическа и съвременна литература, като присъстват и произведения на чужди автори. Учителите ще имат свободата да избират сами един от посочените варианти, с оглед интересите и възможностите на учениците си.

Акцентите в обучението по философия са развиване на стил на мислене, формиращ у учениците критичност, креативност и систематичност, изграждане на умения за ориентиране в многообразието на мисленето и поведението на хората и за успешно справяне с житейски проблеми.

Обучението по география е насочено към разширяване и задълбочаване на знания, умения и отношения, свързани с природните ресурси на Земята и устойчивото развитие, с геополитическата структура и организация на обществото, с развитието на световното стопанство и оценяване на международната икономическа интеграция.

Профилираната подготовка по биология и здравно образование включва 4 модула: Клетката – елементарна биологична система, Многоклетъчна организация на биологичните системи, Биосфера – структура и процеси и Еволюция на биологичните системи.

Изискванията за резултатите по чужди езици са разработени съгласно Общата европейска езикова рамка. Представени са проекти на учебни програми за профилирана подготовка по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за ниво В1.1, за ниво В1 и за ниво В2.

Профилираното обучение по история и цивилизации е в три модула – „Власт и институции“, „Култура и духовност“ и „Човек и общество“.

В края на профилираното обучение по физика и астрономия всеки ученик ще задълбочи знанията си за съвременните постижения по физика и ще осмисли фундаменталните взаимодействия в природата, ще увеличи информираността си за съвременните аспекти на астрофизиката.

Изискванията към всяка тема в учебните програми по химия и опазване на околната среда включват  научни и приложни аспекти на химичното знание. Акцентът е поставен върху усвояването на практически умения за извършване на наблюдения и лабораторна работа.

Учебното съдържание по музика е събрано в модулите  „Музикална култура”, „Музикален инструмент/пеене” и „Пиано/електронни клавишни инструменти”.

Обучението по изобразително изкуство ще осигури възможност за продължаване на образованието в следваща образователна степен, ориентирана към дизайн, приложни изкуства, изящни изкуства, изкуствознание, педагогика на изкуството, архитектура.

Акцентите в учебните програми за профилирана подготовка по предприемачество са в посока формиране на финансова, управленска и предприемаческа култура.

Възможностите, които предоставя профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт, са усъвършенстване на двигателните знания, умения и навици чрез овладяването на различни видове спорт, както и придобиване на теоретичните знания за научната дейност и контрола във физическото възпитание и спорта.