След споразумение между МОН, министерствата на здравеопазването и на земеделието, въвеждат Механизъм за контрол на храненето в системата на предучилищното и училищното образование

Екипи тръгват на обход за качеството на храната в училищата. След като вече две години и половина се прилага Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, се създава и Механизъм, който ще контролира храненето.

Споразумението, сключено между МОН, министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, има за цел осъществяването на съвместна инспекция и реализирането на мерки, насочени към осигуряване на пълноценна, разнообразна и балансирана храна за децата, както и формирането на здравословен модел на поведение. Всяко министерство се задължава да прилага целенасочена политика в тази посока.

Начело на екипите за проверка ще бъде началник-отделът „Организационно-методична дейност и контрол“ в съответното Регионално управление на образованието. Заедно с него в обходите ще участват инспектори от Регионалната здравна инспекция и Областната дирекция по безопасност на храните. В работата на екипа ще се включва и директорът на дадената образователна институция. А при нужда – експерти от дирекция „Социално подпомагане“, „Закрила на детето“ или общинския отдел „Образование“.

На какъв принцип ще работи екипът?

При подаден сигнал от страна на учител, директор, родител или друга заинтересована страна, в срок до 24 часа членовете му се събират и обсъждат конкретната ситуация. Правят проверка на място и до 3 дни излизат с доклад, който внасят в РУО. В него са посочени мерките и действията за решаване на проблема. Началникът на РУО уведомява за резултатите директора на училището, на чиято територия е извършена инспекцията. От него ще се изисква да разработи план за действие за преодоляване на констатираните нередности.

Екипът за работа по Механизма може да извършва също планови или внезапни проверки. Министерствата имат ангажимент да реализират мерки за подобряване на храненето, да популяризират добри практики, програми и проекти, да разпространяват анализи и изследвания.