Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала заради медийното отразяване на случая с 16-годишния радикализиран пловдивски ученик

Предвид правомощията на председателя на ДАЗД да координира и осъществява контрол по спазване правата на детето, незабавно са уведомени Дирекция  „Социално подпомагане” в Пловдив и областната дирекция на МВР за предприемане на координирани междуинституционални действия, така че да се окаже подкрепа на непълнолетния и неговото семейство, без да се възпрепятства провеждането на досъдебното производство.

Изпратено е писмо и до специализираните служби за борба с тероризма и радикализацията с искане да бъдат дадени насоки за реакция в подобна ситуация с оглед гарантиране правата и интересите на детето и подкрепа на семейството. Подкрепа следва да бъде оказана и на други деца в семейството, както и на всички деца, които контактуват с потърпевшото момче с оглед избягване на други подобни случаи, се казва в позицията на Агенцията.

Експертите от ДАЗД уточняват, че случаите на деца, които се отразяват и обсъждат широко от медиите, изискват предприемане на мерки за закрила на децата от въвличане в дейности, които биха имали негативни последици за тяхното физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Поради своята неопитност и стремеж към подражание на възрастните, децата са уязвима аудитория и затова съществуват международно признати стандарти за тяхната допълнителна защита от неподходящо и/или вредно медийно съдържание. В тази посока са и разработени Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено и/или социално развитие на децата. Въпреки съществуването на критериите и на законовите изисквания, също и на разбирането на по-голямата част от журналистическата и медийна общност, че децата са специфична група, която се нуждае от допълнителна защита, често при отразяване на конкретни случаи на деца тези правила се нарушават, считат от ДАЗД.

В тази връзка експертите напомнят, че при оповестяването на прояви деца не следва да се посочват лични данни за тях, включително техните образи, за да не бъдат идентифицирани и да се създават негативни нагласи, особено при неизяснени обстоятелства, предмет на съдебно разследване. Това в пълна сила е валидно както за децата, които са жертви на насилие или злоупотреба.

Чрез чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето се гарантира правото на всяко дете да бъде защитено срещу произволна или незаконна намеса в личния му живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация. Член 16 трябва да се прилага към всички деца без дискриминация. В случаите на деца, заподозрени или обвинени в нарушаване на наказателния закон, разпоредбата на чл. 16 гарантира зачитане на правото на личен живот и неразгласяване на лични данни на всички етапи на следствието и процеса. Комитетът по правата на детето в свои коментари по въпроса е заявил, че „Личният живот на детето трябва да бъде напълно защитен на всички етапи на делото, включително по отношение на незаконни записи и възможно разгласяване от медиите“, уточняват от Агенцията.

Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.

От ДАЗД апелират да се подхожда с повишено внимание към отразяване на истории, свързани с деца, предвид тяхната незрялост и уязвимост, стриктно да се съблюдават посочените нормативни разпоредби, с оглед спазване на правата и защита на интересите на децата.