7451-800-0

През юли ще бъде подготвен и подписан междуинституционалният механизъм, който ще обедини държавната и общинската власт в работата по обхващане и задържане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Важен участник в създаването на тази политика ще бъдат общините.

Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на конференция „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“, организирана от Министерството на образованието и науката.

Министерството ще разчита много на общините да прилагат политиката за привличане и задържане на децата в образователните структури по места. Министърът уточни, че всички деца на 5 и 6-годишна възраст трябва да бъдат обхванати в системата и да посещават детска градина. Ако започнат да се социализират на тази възраст, има по-малък шанс да отпаднат от училище и по-голяма възможност да бъдат привлечени в профилирано или професионално обучение.

Анализът на резултатите от международното изследване PISA сочи, че учениците, които говорят български език преди да започнат училище, получават значително по-високи резултати. Постиженията на посещавалите детска градина 3 или повече години са средно с 50 т. по-високи от тези, които не са били обхванати в предучилищно образование.

Министър Вълчев акцентира, че трябва да се инвестира в учителите, защото това ще даде по-голяма база за развитие на всички останали професии. Ако учители стават учениците с по-слаби постижения, те ще предават по-малко знания на децата и ще се получи спирала на лошите резултати.

Анализът на МОН показва, че през тази година в предучилищно образование са били обхванати 79,04% от децата на 5 и 6-годишна възраст. През 2016 г. процентът е бил 81%. Всеки седми ученик между 15 и 18 г. не посещава училище, което в повечето случаи означава, че не завършва или го прави по-късно през живота си. По-голямата част от причините за отпадането при децата са социални и икономически – липса на облекло, обувки, заплащане на такси за детска градина, липса на пари за учебници, липса на образование при родителите. На по-голям риск от отпадане са изложени деца от семейства, в които има тежки форми на насилие, алкохолизъм и др., както и деца, които вместо в училище, са изпращани да работят. Според PISA ниските резултати на 32% от българските ученици, взели участие в последните измервания, са вследствие на влошена социално-икономическа и семейна среда. Министерството на образованието и науката има Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система, която всяка година до 2020 г. се изпълнява чрез план за действие. До края на годината ще бъде създаден нов двугодишен план, в който мерките ще бъдат обезпечени финансово от държавния бюджет и оперативните програми на ЕК.