Средствата се осигуряват по модул „Библиотеките като образователна среда“

Изграждане на кътове за четене, създаване на пространства за книги и обогатяване на библиотечния фонд. Финансиране за тези и други сходни дейности ще могат да получат държавни и общински училища по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ им дава възможност да закупят книги или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална читателска среда за учениците, да организират и проведат инициативи за  популяризиране на кътовете като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството. По програмата могат да се реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот.

Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, който могат да получат, е 100. Максималната сума, която може да получи един училищен проект, 6 000 лева. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09. 2021 г. до 30.06.2022 г.