На общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради

До 4 млн. лева ще могат да получат училищата за модернизация на материалната си база по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). За детски градини с до две групи максималният размер е 1,3 млн. лева, а за градини с три и повече групи – 1,8 млн. лева.

Това става ясно от проекта на насоките за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ на НПВУ, публикуван за обществено обсъждане.

Общият бюджет за създаване на съвременни училища и детски градини е 326,1 млн. лева. В училищата ще се финансира изграждане на инфраструктура за бъдеща STEM среда – лаборатории, центрове за млади изследователи, свързани класни стаи с високотехнологично оборудване и др.

Предстои да бъде обявена отделна процедура „Училищна STEM среда“, която ще финансира изграждането на STEM центрове във всички държавни и общински училища на територията на страната (СМР+оборудване). В рамките на Компонент 1 на настоящата процедура са предвидени СМР дейности за изграждане/надграждане на STEM среда с цел избягване на повторни инвестиции за СМР в училища, които бъдат одобрени за финансиране за цялостно обновяване на облика на сградата по настоящата процедура, т.е. очаква се да бъде създадена необходимата инфраструктура за STEM среда като част от цялостната модернизация на сградата. Училищата, финансирани по настоящата процедура, ще имат възможност за подкрепа за оборудване в рамките на предстоящата „Училищна STEM среда“, но не и за СМР дейности. Всички останали държавни и общински училища, които не получат финансиране сега, се предвижда да получат финансиране за СМР дейности и оборудване.

На общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради. Това ще се прави и ако училището учи на две смени заради липса на достатъчно класни стаи. Пристрояване е допустимо само в комбинация с предвидени интервенции за основен ремонт на съществуваща училищна сграда. Минимум 40% от преките разходи, за които се кандидатства за финансиране по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат насочени към мерки за енергийна ефективност.

Чрез своите проекти училищата и детските градини трябва да подобрят също достъпа на хората с увреждания до своите сгради.

По данни на МОН 75% от образователните институции отчитат необходимост от рехабилитация на образователната среда, а 67% трябва да изградят изцяло нови класни стаи, стаи за активности, библиотеки и STEM зони. Създаването на нова приобщаваща образователна среда, която да помогне на учениците с различия в ученето, е необходимо в 31% от образователните институции. В същото време, въз основа на данните от МОН от 2020 г., едва 13% от образователните институции планират да рехабилитират съществуващи учебни зони за деца със специални образователни потребности.