Младежи от уязвими групи ще получат подкрепа за достъп до висше образование със 7 млн. лв. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от националния бюджет.

Училища и неправителствени организации в партньорство с висши училища могат да кандидатстват с проекти на стойност между 100 000 и 195 583 лв., с които да насърчат млади хора от уязвими групи да завършат висше образование. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца, като те трябва да са приключили най-късно на 31.12.2023 г. Крайният срок за подаване на документите е 5. април.

Предложенията могат да се изпращат само по електронен път в системата ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/. Кандидатури на хартия няма да бъдат допуснати до оценка.

Целта е да бъдат подпомогни ученици от втори гимназиален етап в уязвимо положение да положат успешно задължителните и допълнителните матури и приемните изпити за вход в университет, за да продължат образованието си. Зрелостниците могат да получат средства за разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет.

Поддейностите, които ще получат подкрепа, са подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище. Подкрепа за обучението ще получат и студенти в първи курс – на приетите ще се покриват семестриални такси и общежитие за първата академична година. За първокурсниците може да се осигурят също ментори, които да им помагат да се адаптират и социализират в университетската общност.