Обучение в електронна среда да може да се осъществява по време на извънредни обстоятелства и допълнително обявени неучебни дни, обсъдиха партньорите в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието. Това е една от промените, които МОН ще предложи, както и регламентирането на възможността до 20% от учебните часове по различни дисциплини да се провеждат дистанционно. По време на заседанието беше отчетен приносът на учителите и директорите за реализираното обучение в ситуацията на пандемия, както и успешно организираните и проведени държавни зрелостни изпити.

Социалните партньори подписаха Колективния трудов договор и дискутираха промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които МОН внася в парламента. Страните се договориха за сформирането на работни групи, които да изготвят промени в наредбите, касаещи учебно-изпитните програми и оценяването на резултатите от обучението на учениците, които трябва да влязат в сила за завършващите по новите учебни програми през 2021/2022 година. Процесът по атестиране на педагогическите специалисти ще се провежда в заложените от закона срокове.

Министър Вълчев заяви за амбицията да стартира строителство поне на пет училища през следващата година.