В нея се посочва изискването децата да не са консумирали храна и да не са поемали течности 30 минути преди направата на теста

Най-късно до 12 часа на 8 ноември родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. Министерството на образованието и науката е подготвило образец на декларация, който е предоставен на Регионалните управления на образованието и чрез тях – на директорите.

В декларацията са посочени конкретните два вида тестове със слюнка, които са избрани от Министерството на здравеопазването чрез обществена поръчка и ще бъдат прилагани в училище. На всяко училище ще бъде предоставен само единият от двата вида тестове. Като изискване е посочено още децата да не са консумирали храна и да не са поемали течности 30 минути преди направата на теста. Ако ученикът е отсъствал, след завръщането в клас също трябва да бъде тестван.

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател или непедагогически специалист, определен от директора. Допустимо е участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със „зелен сертификат“. Според указанията на МОН използваните тестове се събират в плътни завързани непрозрачни чували и се съхраняват в обособено в училището помещение. Предаването им ще става по допълнително указание на МЗ и Министерството на околната среда и водите.

Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.

Регионалните управления на образованието ще получават и разпределят тестовете за учениците въз основа на броя на родителите, декларирали съгласие за тестване. Останалите тестове ще се съхраняват като резерв в определен от началника на РУО помещение с ограничен достъп при температура между 4 и 30 градуса.

Директорите трябва да обобщят получените декларации по паралелки и да изпратят информация в РУО до 10 часа на 9 ноември директорите.

За учителите:

Със средства от бюджета на училището ще се закупуват антигенни тестове за педагогическите и непедагогическите специалисти без зелен сертификат. МС гласува допълнително 15.4 млн. за справяне с COVID кризата.