Допълнителни часове за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни, или за компенсиране на тези, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвиждат приетите от правителството промени на Наредбата за приобщаващото образование. Според измененията допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда най-малко 10 учебни часа месечно.

Създава се възможност дейности за подкрепа на личностното развитие от разстояние в електронна среда да се осъществяват и от центровете за специална образователна подкрепа. Те включват индивидуална и групова терапевтична работа, педагогическа подкрепа и консултиране, както и занимания по интереси. В центровете ще се извършва обучение на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, със средствата на информационните и комуникационните технологии. В тях ще може да се осъществява и педагогическо взаимодействие с деца в подготвителните групи, когато поради извънредни обстоятелства присъствието е преустановено. Дейностите ще може да се извършват от разстояние в електронна среда след представено заявление от родителя на детето или ученика до директора на детската градина или училището. За децата и учениците със СОП, деца в риск, с изявени дарби или с хронични заболявания дейностите за подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда може да бъдат по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.