От 1 юли стартират дейности и в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата

Още над 11 000 деца в предучилищна възраст ще имат възможност да получат допълнителни обучения по български език по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. От 1 юли стартират дейности и в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата.

Досега те се изпълняваха по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който приключи.

Предвижда се наетите 220 педагогически и 589 непедагогически специалисти да продължат своята работа с децата и семействата. Психолози, логопеди и ресурсни учители ще подкрепят не само децата със специални образователни потребности, но и всички, които изпитват трудности в езиковото развитие. Непедагогическият персонал (помощник-възпитатели, помощници на учителя, образователни медиатори и социални работници) ще осигурява контакта семействата, както и съдействие при необходимост от индивидуална подкрепа.

По проекта е предвидена и нова дейност, насочена към интензивно взаимодействие с родители, чиито децата предстои да постъпят в първи клас, и такива, които неглижират образованието.