Изпит за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури ще може да се полага по още четири предмета: информатика, предприемачество, музика и изобразително изкуство. Това предвижда проект за изменение и допълнение в Наредбата за оценяването на резултатите на учениците.

Четирите учебни предмета се добавят към български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия.

Промяната цели разширяване кръга на възможни предмети за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ и даване право на ученик, който е изучавал даден предмет, но не като профилирана подготовка, да положи изпит върху това равнище, се посочва в мотивите към предложението.

В проекта за изменение на Наредбата е заложено да могат да се валидират компетентности на лица със средно образование, ако даден учебен предмет от изброените не е включен в дипломата им или в удостоверението за завършен първи гимназиален етап, както и на зрелостници, които не са изучавали предмета като профилиращ в избираемите учебни часове във втория гимназиален етап или са изучавали чужд език като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска езикова рамка.

За целта те подават заявления за допускане до изпит за валидиране на компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити. За вече завършили – в посочено от началника на РУО училище, а за зрелостници – в училището, в което се обучават. Резултатите ще бъдат отразени в удостоверение за валидиране и ще бъдат вписани и в точки, и в оценки с точност до 0,01.

Матури 2023

Първата задължителна матура за всички зрелостници си остава по български език и литература. Тя ще е на 19 май и ще е върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас. Вторият задължителен изпит е по предмет, изучаван като профилиращ в последните две години от средното образование. Втората матура е на 23 май. Началният час и за двата изпита е 8:30 ч. Учениците в професионалните гимназии ще полагат освен матура по български и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Както и през 2022 г., и през 2023 г. прагът за тройка си остава 30 т.

Зрелостниците, подали заявление за допускане, ще получат служебните си бележки до 18 май. В тях е записано къде и в колко часа трябва за се явят за изпитите. На сайта на МОН е публикуван графикът с разпределението на допълнителните матури по предмети, които ще се провеждат сутрин от 8.30 часа и следобед от 14 часа.