Да бъде разписана национална програма за това как да бъдат преодолени натрупаните пропуски вследствие на продължителното онлайн обучение настояват от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Според председателя Диян Стаматов най-добрият вариант е дефицитите да бъдат компенсирани през лятото, но за целта трябва да има стратегия.

По мнението на регионалния председател на Съюза Катерина Василева Василева преодоляването на обучителните затруднения трябва да става преимуществено в рамките на нормалното учебно време, без то да бъде удължавано. Ако има случаи, при които учителите преценяват, че в рамките на учебната година предоставената обща подкрепа не е достатъчна, те биха могли да организират такъв тип дейности, които да отнемат малко от летните месеци. Вариант за попълване на пропуските е допълнително обучение по съответите учебни предмети, занимания по интереси в учебно и извънучебно време.

Той изрази мнение, че е нужно да има промяна в тестването и то да се извършва в семейна среда от втория срок, защото отнема от времето за обучение. По думите му има затишие на “родителската загриженост” по въпроса за тестовете именно заради ниския доскоро брой резултати. Възможен вариант е тестовете да се предоставят от училищата, но да бъдат правени от родителите.

Преди Коледа от МОН спуснаха указания до началниците на регионалните управления по образованието, в които препоръчаха текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, да се провеждат присъствено. Правилото да важи за всички ученици с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, пише в писмото на министър акад. Николай Денков.