При отсъстващи 10% поради КОВИД симптоми или при брой заболели учители училището може да подаде предложение за ротационно или цялостно онлайн обучение

Директорите трябва да подават данни за всеки ученик и паралелка, преминали към обучение от разстояние в електронна среда, като посочват основанието и периода. Това е записано в заповед на началника на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова, основата на изискванията на МОН.

До пето число на всеки месец директорите са задължени да дават информация за реалния брой дни в ОРЕС за предходния. А след 15-то число да потвърждават броя на учениците, които се обучават виртуално за месеца, предхождащ текущия.

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на КОВИД или при брой заболели учители директорът отправя аргументирано предложение до министъра на образованието чрез началника на РУО за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние. За целта обаче се изисква решение на педагогическия съвет, подписано от директора с електронен подпис. При искането за ротация се спазва принципът в ОРЕС да не бъдат повече от 50 на сто от учениците в училището. Първо към онлайн обучение преминава випускът с най-много заболели или контактни. След това се прилага следният принцип: първо излизат учениците в средна степен (без 12 клас), после децата в прогимназиален етап (без 7 клас) и в краен случай – начален курс.

Изискване има и към директорите на детските градини, които също подават данни за периода, през който се налага да преминат към ОРЕС, съобразно възможностите за предучилищна възраст.