Орнитолози запознаха възпитаниците на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование с водолюбивите птици

Тематична лекция на открито пред деца от Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование и техните преподаватели се проведе на брега на река Марица. Откритият урок бе под мотото “Виж и чуй птиците на Пловдив”. Орнитолози от Българското дружество за защита на птиците запознаха възпитаниците на центъра с различните видове.

След лекцията младежите имаха възможност да наблюдават водолюбиви птици с бинокли и зрителна тръба. Те се научиха да разпознават видовете малък корморан, зеленоглава патица, малък гмурец, зеленонога водна кокошка, земеродно рибарче и получиха грамоти за придобитите знания.

Инициативата бе първото събитие от проект „Повишаване на капацитета за мониторинг на биологичното разнообразие чрез въвличане на младежи от целеви групи“ по инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив. Проектът си е поставил амбициозните цели да ангажира ученици в проучването и опазването на ключови видове от орнитофауната в района, да стимулира студенти за разработване на дипломни работи и научни публикации с екологична насоченост.