Одобриха 21 национални програми в образованието за 230 млн. лева

Министерският съвет прие предложените от МОН 21 национални програми за развитие на образованието. Общият бюджет е близо 230 милиона лева. Основната част са изпълнявани през 2022 г. с доказана ефективност и успешна реализация и в предходни години.

Две от тях са изцяло нови – „България – образователни маршрути“ и „Неразказаните истории на българите“.

Първата програма замества приключилата „Отново заедно“. Учениците ще имат възможност да затвърдят придобитите в клас знания и умения и да ги надградят в реална среда. Те ще могат да посещават различни забележителности от 5 тематични направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. По тази програма ще могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина.

Министърът на образованието проф. Сашо Пенов подчерта важността и на другата нова програма – „Неразказаните истории на българите“.

„Идеята е чрез активизиране на дейности в българските държавни и неделни училища в чужбина да се даде възможност местната общност да изследва български източници, родови корени, с което да се допринесе за утвърждаване на българска идентичност и самосъзнание“, обясни проф. Пенов.

И през следващата учебна година ще работят програмите за популяризиране на иновациите. Училищата и детските градини ще бъдат подкрепяни за осигуряване на информационни и комуникационни технологии. Нови моменти има около обученията. В НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ се включва нова дейност – „Обучение на ученици за безопасно използване на интернет“. Сред темите за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти в НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ е и „Киберсигурност и безопасен интернет“.

Ще се подпомага обучението по програмиране за повишаване на компетентностите по ИКТ и създаването на условия за дигитално професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели. Ще продължи осигуряването на постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

През тази година ще се създават и обновяват учебни кабинети, класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. За поредна година ще се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.