Това не е поредният задължителен документ и рецепта за успешна практика, всяко училище трябва да намери своя начин да се справи с поведението и агресията, каза в Пловдив зам.-министърът на образованието Таня Михайлова

Мерки и дейности, свързани с реда и дисциплината, правата и задълженията на родителите и учителите, които взаимно се подкрепят за подобряване възпитанието на учениците. Това е заложено в Стратегията на МОН за възпитателната работа, която ще се прилага в образователните институции за 2019-2030 година. Документът предвижда споразумения между училищата и родителите за повишаване на дисциплината и на съпричастността на семействата.

„Това не е поредният документ, който има задължителен характер. Стратегията не може да се приема като рецепта за успешна практика. Всяко училище трябва да намери своя начин да се справи с поведението и агресията в зависимост от спецификата и проблемите си. Освен образователна, училището има и възпитателна функция, затова, наред с развиването на определени умения, трябва да работим за успешната социална интеграция на децата. Те трябва да имат т.нар. меки умения, за да реализират себе си, да развиват отношения към заобикалящия свят”, коментира за „Уча в Пловдив” зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

По думите й, учителят възпитава с всяко свое действие, с начин на преподаване и поведение, което се отразява решаващо на учениците и създава доверие или недоверие.

Стратегията има за цел да се бори с негативните тенденции в училището и обществото, сред които е отдалечаването на семейството. Тя набелязва мерки и дейности, които ще бъдат с най-голям ефект за възпитанието на децата. Предвижда се включване на представители на семействата в решаване на проблеми ситуации, участие в колективни органи, подпомагащи образователните институции, в празници, тържества, конкурси.

Наред с взаимодействието с родителите, приоритет са също възпитанието в патриотизъм, правно, екологично, естетическо и физическо възпитание, затова се насърчават контактите с читалища, музеи, театри, спортни клубове.

Стратегията регламентира създаване на условия за усъвършенстване на възпитателната среда в училище чрез участие на всички заинтересовани страни – формиране на ценности и нагласи, национална идентичност, мотивация за учене през целия живот, толерантност и уважение, общоутвърдени ценности, формиране на адекватна самооценка, стимулиране и подкрепа на развитието на личните заложби.