Най-бързо  напускат класната стая в начален курс, беседват ранните бракове на родителски срещи

 

61079210

 

Пловдивска област може да не е в челото на класациите по успех от матурите и външните оценявания, където намира място в златната среда, но затова пък сме отличници по най-малко отпаднали от клас. Докато средният резултат за страната е 11%, напусналите класната стая в региона са под 1 на сто при 71 000 ученици. Това означава около 500 деца – тенденция, която се наблюдава през изминалите три години, сочат данните на Регионалния инспекторат по образованието. При все това, че в Пловдив се намира най-голямото ромско гето у нас. Експертите в РИО са разработили двугодишна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите, която е в съответствие със Стратегията, приета от МС през октомври миналата година, и с проекта на МОН за превенция на отпадащите ученици.  Програмата на пловдивския инспекторат е първата в страната и в нея са набелязани мерки, свързани с намаляване на преждевременно напусналите и обмен на добри практики.

Една от групите с повишен риск за излизане от класната стая са децата, които не са ходили на предучилищна подготовка. Това води до затруднения в усвояване на уроците, децата губят интерес и отпадат още в 1-4 клас. Най-много излизат от системата в прогимназията, като тенденцията е за увеличаване на процента на отпадналите спрямо всички напуснали. Макар и слабо изразена, тенденцията за отпадане в начален етап също е към покачване – 29.48 на сто от всички преждевременно напуснали. Анализът на данните за гимназиална степен показва, че най-много отпаднали ученици има в 9 клас, като повечето от тях са от непрофилирани паралелки.

Що се отнася до причините, на първо място са семейните, към които се причисляват родителската незаинтересованост, противоречията и конфликтите в семейството, ниското образование на родителите, бедността и етнокултурните традиции. Данните показват, че 94.7%, или основната част от ромското население, е с основно, начално или по-ниско образование. Един на всеки десет души от тази етническа група никога не е посещавал училище. В анализа на Стратегията на Пловдивска област за интегриране на ромите се отчита, че проблемът е най-явен в общините Пловдив, Раковски и Марица.

Слабият успех като причина за отпадане на учениците се проявява чрез натрупване на неизвинени отсъствия, което води до демотивацията им да продължат образованието си. Според направения от инспектората анализ средният брой извинени варира между 5 и 7 за месец, а 1-1.5 са неизвинените. През първия срок на миналата година всеки ученик в повече от една четвърт от училищата в областта е отсъствал безпричинно от един до три учебни часа. Като причина за натрупане на отсъствията училищата посочват закъсненията, включително на пътуващите ученици, бягствата от час, негативното отношение към училището или учителя, страх от изпитване и слаба оценка, занижен родителски контрол или неумение на семейството за справяне с проблема.

През последните две години драстично нараства и броят на учениците, които напускат поради заминаване в чужбина.

Като слабост в училищната практика за превенция на отпадащите, е фактът, че едва 54 на сто от педагозите са обучени за работа в мултикултурна среда, показват справките. Сериозен проблем е малкият брой на училищата с назначен педагогически съветник, предимно в малките населени места. Въпреки положителната оценка за ползата от назначаване на помощник на учителя в мултиетническа среда, тази възможност почти не се използва през последните години. Друга слабост е използването на едни и същи мерки спрямо застрашените от отпадане – посещения в домовете, разговори с родителите и административни санкции, като спиране на детски надбавки и наказания по реда на Закона за народната просвета.

Програмата на РИО има амбицията да разработи регионална политика за намаляване на риска от преждевременно напускане чрез създаване на комплекс от разнообразни и ефективни мерки. До 15 ноември директорите на училищата и детските градини следва да актуализират стратегиите си за превенция и в рамките на тях да инициират информационни кампании за значението на образованието, повишаване интереса на учениците за работа в екип, отбелязване на важни дати. Целта е да се повиши броят на учениците, обхванати в целодневната организация, да се използват пълноценно възможностите за организиране на извънкласни форми и да се обменят добри практики. Препоръката към директорите е да наемат млади учители и студенти стажанти за работа с деца със СОП. Що се отнася до повишаване участието и ангажираността на родителите в училищата с преобладаващ брой деца от етносите, в програмата са заложени беседи за предотвратяване на ранните бракове и ранните раждания. Директорите могат да привлекат в кампаниите си реализирани в професията хора от общността и да разчупят стереотипа на родителските срещи чрез прилагане на интерактивни методи.