Максималният брой на паралелките в 8 клас, определен от МОН, е 236. 56,40 на сто ще са ориентирани към STEM профили

Държавният план-прием да е съобразен със заявките на работодателите и информацията на Агенцията по заетостта, а учениците да бъдат ориентирани и насочвани към специалности от профили и професии, които ще им позволят ефективно да се реализират на пазара на труда. Това се посочва в правилата по повод предстоящото съгласуване на приема в 8 клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединени училища за учебната 2023/2024 година, изпратени от министъра на образованието и науката Сашо Пенов до регионалните управления на образованието.

И тази година МОН продължава политиката за намаляване на профилираните паралелки с прием след 7 клас за сметка на увеличаване на професионалните. Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, СУ-тата са насочени изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика. Приоритет остава обучението в STEM профили и професии, специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда.

Максималният брой на паралелките за Пловдивска област, определен от МОН, е 236. Изискването е 62,15 на сто да са професионални паралелки, а 56.40%  – със STEM насоченост, съобщи началникът на Регионално управление на образованието Антоанета Пакова.

Изискването към училищата е да организират срещи, кръгли маси, дни на отворените врати или други инициативи за учениците и родителите, за да представят училището и изучаваните специалности. Препоръката към гимназиите, които предлагат дуално обучение, е да провеждат събития с участието на фирмите партньори. Училищата, които обучават седмокласници следва да провеждат дейности за кариерно ориентиране и да са в пряк контакт с гимназиите, за да популяризират профили и професии.

Директорите на гимназии, средни и обединени училища трябва да изпратят в РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, учениците и специалностите за идната 2023/2024 година. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.