„Готвените новости крият риск от увеличаване на бюрокрацията, загуба на регионалните цели и снижаване на креативността“, категоричен е директорът на пловдивския център Катя Стоилова

Възражения срещу готвените промени към правилника за дейността им изпращат до МОН Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Основно недоволството е свързано с прехвърлянето на права на Регионален център – София по отношение на останалите региони. Според предложените текстове директорът на столичния център осъществява мониторинг на национално ниво на дейността на директорите на центровете в страната по отношение на планирането и организирането на допълнителната подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, поддържа информация за броя на педагогическите специалисти и планира квалификационната им дейност. По мнението на директора на Регионалния център в Пловдив Катя Стоилова това е в разрез с кохезионната политика на Европейския съюз и създава правен прецедент, тъй като в своята същност предложението въвежда орган за контрол, който не е залегнал никъде в Закона за предучилищното и училищно образование.

„На практика е в противоречие със Закона, тъй като в мотивите към законопроекта са посочени именно ускоряване на процесите на административната реформа и децентрализация на държавното управление чрез прехвърляне на правомощия и ресурси от централната власт към местното самоуправление“, коментира Стоилова.

Тя определя мотивите за избора на Регионален център София – град като дискриминационни, фаворизиращи конкретна институция и създаващи усещането, че „всички останали са изоставащи, второстепенни и нуждаещи се от допълнителна подкрепа за развитие“. Според Стоилова се възлагат функции на една институция, които дублират тези на дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН.

„Създаването на още едно управленско звено между първостепенния разпоредител, в лицето на МОН и Регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование, крие риск от увеличаване на бюрокрацията, загуба на регионалните цели, снижаване на креативността, иновативността и предприемчивия дух“, се казва във възражението до просветното министерство.

Приемането на промените би означавало да се лишат Регионалните центрове от правомощия, като същите се прехвърлят на структура извън региона, а делегирането на права на едно лице – директора на Регионален център – София, създава предпоставки за субективизъм и разрушава автономността.

В писмото до МОН се прави уточнението, че повече от половината деца и ученици със специални образователни потребности получават допълнителна подкрепа от екипите за личностно развитие към самото учебно заведение, като те сами извършват и оценката на нуждите.

„Като цяло, считам, че приемането на тези промени превръщат индивидуалния подход, уникалността на отделните административни райони в куха материя, когато вървим към унифициране, централизиране и загуба на регионална идентичност. За мен не става ясно, как предложените промени ще доведат до подобряване на подкрепата на деца и ученици на областно равнище“, коментира още Катя Стоилова.

Тя е категорична, че обезличаването на местната специфика и пренебрегването на индивидуалния подход при прилагане на Наредбата за приобщаващо образование ще доведат до разрушаването на партньорството в управлението на процеса, а централизирането ще предизвика допълнителен стрес.