Трите синдиката и работодателите в системата на образованието подписаха новия документ с кмета на община Пловдив Здравко Димитров, който влиза в сила от 3 септември

Не по-малко от 500 лева ще получават учителите за представително работно облекло, а непедагогическият персонал – минимум 320. Средствата са необлагаеми и за тях няма да се изисква оправдателен документ. На заседание на Общото събрание на работниците и служителите в образователната институция се вземат решения относно вида и характеристиките на облеклото, срока на износване и начина на закупуване. Средствата са заложени в новия Колективен трудов договор, който трите синдиката и работодателите в системата на образованието подписаха с кмета на община Пловдив Здравко Димитров. Той влиза в сила от 3 септември, като са запазени параметрите от предходната година.

Както досега, класният ръководител ще взима 48 лева на месец за водене на документация на съответната паралелка. За учителите наставници, които подпомагат назначените си колеги, сумата е 60 лева месечно. Когато се възлага поддръжка на образователна платформа за работа в електронна среда, се полагат 40 лева месечно. 60 лева годишно ще получават учителите, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма. А за провеждане на допълнително обучение или консултации на отсъствали повече от 10 дни, се дават по 15 лева на час. За проверка и оценка на писмена работа от олимпиада с текстова част и тест с практическа задача се полагат не по-малко от 2,70 лева, за тест с избираем и къси свободни отговори – 1,50, а за само с избираеми отговори – 1,20 лева.

Учебните часове по предмети над минималната норма преподавателска работа (лекторски) се заплащат не по-малко от 9 лева, а за преподаване на предмети на чужд език – не по- малко от 30 лв. При вътрешно заместване допълнителното възнаграждение трябва да е в размер не по-малко от 78% от работната заплата на замествания.

СБУ, Регионален синдикат „Образование” към КТ “Подкрепа” и НУС, заедно с двете работодателските организации и общината, договориха също преподаватели и директори с докторска степен да получават 140 лева, а за доктор на науките да се дават 170 лева.

Остават непроменени средствата за професионална квалификационна степен. За V ПКС сумата е не по-малко от 35 лева,  ІV ПКС – 45 лева, ІІІ ПКС – 60 лева, ІІ ПКС – 80 лева, І ПКС – 100 лева.

Страните се споразумяха изплащането на допълнителните трудови възнаграждения за 24 май, 15 септември и третото – по избор, да бъде заложено във вътрешните правила за работните заплати.

Парите за квалификация следва да са не по-малко от 1,2 на сто от годишните средства за работни заплати на педагогическите специалисти. Образователните институции планират минимум 50% от сумата за вътрешноинституционална и междуинституционална квалификация под формата на семинари, лектории, дискусии, открити практики, презентации на творчески проект, анализи на педагогически изследвания.

Според чл.17 от раздела за работното време, почивките и отпуските, самоподготовката се осъществява в предпочитана от учителя среда. Размерът на основния платен годишен отпуск е 30 работни дни, на удължения за педагогическите специалисти – 57 дни, а на непедагогическите – 34.

Служители с 2 деца до 18 години ще ползват 4 дни към отпуската, с 3 деца – 5 дни, с 1 дете до 12 години – 1 ден.

Членовете на синдикални и работодателски организации ще могат да ползват три дни от платения отпуск за профилактичен преглед или медицински изследвания през учебно време. Ще се възстановяват сумите за прегледи на зрението. Педагозите до 40 години имат право на един на две години, а над тази възраст – ежегодно.

Право на безплатна храна (2,50 дневно) има непедагогическият персонал в детските градини и подготвителните групи, както и работниците в кухните на столовете

При прекратяване на трудовите правоотношения педагогическите специалисти ще получават 11,5 брутни работни заплати, когато през последните десет години са заемали такава длъжност в държавна или общинска институция. А непедагогическите – 8,5 заплати.