20170419_132612

22 е максималният брой деца в паралелка от 1.до 4.клас. Минимумът ученици в класовете на специализираните и неспециализираните училища от начален етап е 16. От 12 до 23 е броят на децата в подготвителна група, а от 18 до 26 – от 5. до 12. клас. Броят на учениците в пара- лелките може да бъде завишен с до двама в начален етап, когато паралелките са повече от една, до трима в начален етап, когато паралелката е единствена в класа, и с до трима в паралелките в прогимназиален, в първи и във втори гимназиален етап.

Това предвижда проектопостановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане.

В целодневните и полудневните групи в детските градини се предвижда да има от 12 до 23 деца. От 8 до 18 са те в яслените групи. Паралелките във вечерна форма на обучение могат да имат от 18 до 30 ученици, а в задочна – от 15 до 35. Разписан е и нормативът за броя на учениците в една паралелка в специалните училища, в специалните групи в детските градини, в центровете за специална образо-вателна подкрепа, в центровете за подкрепа на личностното развитие, както и в групите за целодневна организация на учебния ден.

В детските градини на делегиран бюджет броят на групите и на децата в тях се определя от директора. Когато детската градина не прилага система на делегиран бюджет, това се определя от първостепенния разпоредител с бюджетните средства. При недостатъчен брой деца се допуска формирането на смесени групи. Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година, като броят на учениците от съответния клас се раздели на норматива за максимален брой на учениците. Втора и следваща паралелка се формират, при условие че предходната е формирана с максималния брой ученици и е налице остатък, равен на минималния брой

Когато в 9. и 10. клас в неспециализираните училища в дневна или дуална форма на обучение броят на учениците падне под норматива, те да се разпределят между останалите паралелки, обучавани по планове, разработени върху същия рамков или типов учебен план. Сливането е допустимо, ако паралелките са само две. Когато обаче в 9. и 10. клас в неспециализираните училища броят на учениците в паралелка за обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност, която е единствена в страната, се намали под норматива , паралелката се запазва. Същото се прилага и при специализираните училища.