Според новите правила при добра оценка следващата инспекция ще бъде след третата до четвъртата година, а при задоволителна – след първата до втората

По-високи прагове на качествената оценка предвижда проект на нова Наредба за инспектирането на детските градини и училищата, публикуван за обществено обсъждане. С нея се определя държавният образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. Вместо сегашните над 75% от максималния брой точки за получаване на оценка „много добра“ вече са необходими повече от 81%. „Добра“ оценка ще се получава при 61 до 80 % включително вместо при 50 – 75%. „Задоволителна“ ще бъде оценката при 41 до 60 % включително при 30 – 50 % досега. А „незадоволителна“ оценка вече ще носят под 40 процента при по-малко от 30% към днешна дата.

С новите разпоредби са разписани и срокове за новата инспекция спрямо всяка получена оценка. В досегашните текстове се предвиждаше инспекция да се прави на 5 години, а при незадоволителна оценка – в срок от 6 месеца до година след проверката. Според новите правила детската градина или училището се инспектира в зависимост от получената най-ниска оценка на област за инспектиране от последната инспекция, като петгодишен е срокът само при много добра оценка. При добра оценка следващата инспекция ще бъде след третата до четвъртата година, а при задоволителна – след първата до втората година. Досегашният срок от шест месеца до една година след последната инспекция се запазва при получаване на незадоволителна оценка.

Според новите текстове Националният инспекторат по образованието (НИО) извършва инспектирането, като неговата цел е постигане на устойчивост и осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците. В бъдеще при инспектирането ще се отчита и влиянието на външната среда за постигане на целите. Остава текстът проверките да се планират и провеждат така, че да не нарушават дейността на образователната институция.

Сред областите за инспектиране, освен образователен процес и управлението на образователната институция, вече ще се оценява и институционалната среда. В нея се включват физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване, развитието на организационната им култура и на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие и удовлетвореност на всички участници в образователния процес.

В областта на образователния процес попадат резултатите от обучението, ефективността на взаимодействието и прилагането на компетентностния подход, на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на осигурената подкрепа за личностно развитие и на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти за индивидуалния напредък на всяко дете и ученик. А областта на управлението включва управлението на човешките ресурси – на квалификациите, атестирането на педагогическите специалисти, управлението на финансовите, информационните и технологичните ресурси, партньорствата за развитие на детската градина или училището за повишаване резултатите от образователния процес, както и ефективното лидерство.

Критериите и индикаторите за инспектиране на областите се разработват, апробират и усъвършенстват от директора на НИО. За всяка област той утвърждава критерии и индикатори, които се прилагат не по-рано от началото на предстоящата учебна година след утвърждаването им. Всяка година в срок до 31 август Националният инспекторат публикува на интернет страницата си утвърдените критерии и индикатори, по които ще се извършва инспектирането през предстоящата учебна година.

Оценката на всяка отделна област за инспектиране се формира като процентно отношение на сбора от точките, получени по отделните критерии, към максималния брой точки за областта. Броят на точките по всеки критерий се формира като сбор от точките по всички индикатори към дадения критерий. А максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по индикатори в четирите равнища на оценяване.

Според новите текстове инспектирането се състои от 4 последователни дейности – информиране за инспекцията, набиране на информация по областите за инспектиране, оценяване на качеството на предоставяното образование в определен момент и определяне на насоки за подобряването му.

Промени спрямо досегашните разпоредби има и по отношение продължителността на етапите на инспекцията. Подготвителният и заключителният етап, вместо 10-дневни, вече имат продължителност до един месец. В същото време се запазва до петдневният срок за същинския етап на инспекцията. Подготвителният етап включва уведомяване на директора за предстоящата проверка, предоставяне от образователната институция на информация по областите на инспектиране, когато не е обществено достъпна или не може да бъде получена по служебен път от друга институция, както и попълнени въпросници от ученици, учители, родители и други заинтересовани страни. Правят и проучване и анализ на събраната информация. Съвместно с директора на детската градина или училището се разработва график за провеждането на същинския етап от инспекцията. В него влизат посещение, наблюдение и провеждане на срещи и разговори. При извънредни обстоятелства и преустановен присъствен образователен процес същинският етап може да се извършва и в електронна среда. През заключителния етап се прави анализ на получената информация, изготвя се цялостна независима оценка и се определят силните страни и насоките за подобряване в съответната област за инспектиране.

Предложения и становища се подават до 9 юни.