„Отдавна съм взел решение, няма как да остана в служебен кабинет“, заяви министърът на образованието акад. Николай Денков

961 млн. лв. повече е инвестирала държавата в образование и наука през последните седем месеца. От тях в детските градини, училищата и университетите са влезли 785 млн. лв. над средствата от 2021 г. За наука са били отделени 176  млн. лв. допълнително в сравнение с миналата година.

Това отчете Министерството на образованието и науката в края на мандата на правителството. В резултат на по-голямото финансиране от 1 април т.г. детските ясли и градини са напълно безплатни за родителите. Средната учителска заплата е с 25% по-висока от средната за страната, което беше постигнато с двукратно увеличение на възнагражденията – от 1 април и от 1 септември 2022 г. Повишени са средствата за издръжка и за материалната база в детските градини и училищата.  Повече пари са отпуснати за храна на децата до IV клас и за стипендиите на учениците. Отделно от това общо 242,6 млн. лв. влизат през тази година в предучилищното и училищното образование чрез 21 национални програми.

Общо 40 млн. лв. допълнително са получили висшите училища за издръжка и за ръст на заплатите. Двукратно са скочили стипендиите на докторантите. Осигурени са 20 млн. лв. за възнагражденията в БАН. През 2022 г. с 28,6 млн. лв. са били подкрепени 14 многогодишни научни програми.

МОН завърши прегледа на учебните програми по всички общообразователни предмети от I до X клас. Предстои учители, методици и психолози да преценят какво в кои от тях да променят.

Готова е системата за оценка на добавената стойност в училищната система, която използва резултатите от националното външно оценяване и матурите, отчете екипът на министър Николай Денков. Сключен е договор за прилагане на новата методика спрямо резултатите от изпитите през 2022 г.

В началото на новата учебна година ще заработи Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, т.нар. електронен образователен облак. Той ще осигури достъп на всички учители, ученици и техните родители до наличните електронни образователни ресурси, събрани на едно място. Облекчена е административната тежест върху учителите чрез въвеждането на Национална електронна информационна система за управление на предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и на Единна информационна система за изпити и прием. Подготвена е Информационна система за обработка, съхранение и управление на документи в училищата.

От МОН заявиха още, че приетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование осигуряват деполитизация на образователната система. Първа стъпка в нейната реализация на практика е новата процедура за избор на директори на детски градини и училища.

Направени изменения в Закона за висшето образование регламентират съвместното обучение на студенти от две и повече висши училища, статута и условията за прием на докторанти, финансирани по проекти, облекчен режим на прием на студенти от историческата диаспора и др.

МОН публикува две важни концепции – за нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите и за обединяване на висши училища в Република България. За да повиши качеството на висшето образование, министерството предостави съвременен софтуер за откриване на плагиатство на университетите и научните организации за безплатно ползване. Публикувани са за обществено обсъждане и нови минимални национални изисквания за академично израстване.

Приета е от правителството и е изпратена за одобрение от Европейската комисия новата Програма „Образование“. Първите покани за кандидатстване за 221 млн. лв. са в краен етап на подготовка. МОН подготвя документите за кандидатстване за четири инвестиционни проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост. Успешно и без риск от загуба на средства се изпълняват проектите, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

„Отдавна съм взел решение, няма как да остана в служебен кабинет“, заяви министърът на образованието акад. Николай Денков и добави, че  ще посвети следващите месеци да убеждава обществеността в нуждата от стабилно правителство. Според него ако реформите в средното и висшето образование не продължат, средствата в системата ще продължат да се използват недостатъчно ефективно.

Акад. Денков призна, че не е успял да убеди социалните партньори в необходимостта учебната година да свършва две седмици по-късно или да започва по-рано – на 1 или 7 септември.