Създава се нов тип училище – обединено, целодневно обучение до завършване на основно

04d1b414859ef4d40987fd4cfe0da3f8

Национално външно оценяване и в 10 клас. Това предвижда законопроектът за училищното образование. Освен след 4-и и след 7-и, учениците ще решават национални тестове и след 10 клас, когато ще се завършва първа гимназиална степен. Тези, които желаят да продължат във втора и да се дипломират, ще трябва да се явят на матура в 12 клас. За учениците от професоналните гимназии за втори задължителен зрелостен изпит ще се счита държавният по специалността.

Началното образование е до 4 клас, а основно ще се завършва вече в 7-и, а не 8-и. В зависимост от възможностите на училището и желанието на родителите, държаата ща осигурява целодневно обучение до 7 клас включително, като превенция за отпадане от клас и оползотворяване на свободното време.

Създава се нов тип училище – обединено, от 1 до 10 клас. Идеята е да се улеснят дацата и родителите от малките населени места или финансово затруднените да учат в родното си място. Този тип школа ще могат да осигуряват и професионална подготовка. Законът дава възможност на заварените общински основни да се преобразуват по решение на съответния общински съвет.

На професионалните гимназии и училища се дава възможност да обучават по модела на немската дуална система, да осъществяват профилирано обучение във втори гимназиален етап. В 11 и 12 клас учениците ще учат и работят в реална бизнес среда, за да са в крак с новостите.

Профилираната подготовка също се добива във втората гимназиална степен. Езиковите гимназии се запазват, но изискването е в 9 и 10 клас поне три учебни предмета да се изучават на съответния чужд език.

Другата новост касае автономията на училищата, които занапред могат да разработват учебни планове и да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците си. Системата на делегираните бюджети се запазва, като се въвежда разпореждане за прозрачност и отчетност.