От следващата учебна година в 10-ти и 11-ти клас ще има военно обучение. Служебният кабинет прие наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението.

Пет учебни часа ще имат на година горните класове. Знанията ще се преподават по време на часа на класа. На теория учениците от 10 клад ще усвояват знания за защита на родината, за гражданско-военните отношения, за оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер, историята, мисии и задачи на военните, незаконен трафик на оръжие и тероризъм; защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

За 11-и клас темите са: въоръжени сили на Република България – история и настояще; мисии и задачи; участие в операции извън територията на страната; същност и цели на резерва на въоръжените сили; въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили; приемане на военна служба и на служба в резерва.

Знанията ще се преподават от военнослужещи или цивилни служители на МО, преминали подготовка за обучение на ученици. Съвсем наскоро военното ведомство уточни, че военното обучение не води до зачисляването на учениците в армията. А знанията не водят до придобиването на военна квалификация, специални умения за боравене с оръжие, бойни припаси, взривни вещества.

На запознаването на учениците с военните въпроси армията разчита да попълни недостига на военни. Който според последния доклад за състоянието на отбраната е нараснал до 19,7%. Доброволният резерв е запълнен на 13%.

За да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация “Офицер от резерва”, българските граждани трябва да отговарят на определени изискванията от Закона за резерва във въоръжените сили на Република България.

Всяка година Централното военно окръжие ще изпраща заявка в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за броя на местата по видове въоръжени сили и родове войски за обучение за придобиване на квалификация “Офицер от резерва” за следващата учебна година.

Обучението ще се извършва по част от учебните планове и програми за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” и ще започва с началото на учебната година на курсантите.