Участието на държавните висши училища в акционерно дружество не може да е по-малко от 34 на сто от общия капитал, предвижда проект за Постановление на МС, публикуван за обществено обсъждане

Държавните висши училища могат да създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само с цел стопанската реализация на резултати от извършени научни изследвания и създадени обекти на интелектуална собственост. Предметът на дейност на подобни дружества задължително трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Участието на висшето училище не може да бъде по-малко от 34 на сто от общия капитал на подобно дружество. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища, публикуван за обществено обсъждане. Тази възможност е разписана в Закона за висшето образование, но досега нямаше определен механизъм за това.

Висшите училища могат да създават или да участват само в търговски дружества с предмет на дейност изследване, реализация и развитие на научни разработки, иновативни идеи, индустриални проучвания и разработване на нови продукти и технологии. Друга възможност е дружеството да има предмет на дейност внедряване и продажба на научни разработки, в това число доставка или изработване на необходимо оборудване за производство на иновативни продукти и обекти на интелектуална собственост, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво. Третата хипотеза е дружеството да се занимава с иновационно посредничество за трансфер на технологии и знания между технологични центрове и технологични паркове.

Решение за създаването, преобразуването или прекратяването, както и за участието на висшето училище в капитала на търговските дружества ще взима Академичният съвет. Той упражнява и правата на собственост върху капитала на едноличните търговски дружества и правата на висшето училище в търговските дружества, в които то е акционер или съдружник. Висшето училище може да участва в капитала на дружествата с парични и с непарични вноски. Паричната трябва да е само от собствени средства и размерът ѝ не може да бъде повече от 5000 лв. А непаричните могат да са само обекти на интелектуална собственост на висшето училище. Механизмът за отчисления от печалбата на търговските дружества в полза на висшите училища се определя в устава, съответно в дружествения договор при условията и по реда на Търговския закон. Постъпилите средства могат да се разходват от висшите училища само за увеличаване на капитала на дружеството или регистриране и разпореждане с интелектуалната собственост.