Eкипът на Центъра разработи помагало за ученици с умствена изостаналост и множество увреждания, оборудва класна стая за интерактивни занимания

Видео поздрави, специално изработена украса за класните стаи и табло си размениха по повод настъпването на първа пролет учениците от начален етап на Центъра за специална образователна подкрепа и техните приятели от II в клас на СУ “Св. Софроний Врачански”.

В продължение на две седмици психолози и специални педагози обсъждали с децата темата за пролетта и им помогнали да направят табло, както и клип по стихове на Асен Разцветников.

Учениците от СУ „Св. Софроний Врачански“ измайсторили разноцветни декоративни цветя и птици, с които били украсени класните стаи на училището и Центъра. „Честита пролет, приятели! Нека всички бъдем цветни, усмихнати и слънчеви“, обръщат се във видео поздрава си децата.

През 2020/2021г. в изнесените паралелки на Центъра за специална образователна подкрепа се обучават 116 ученици със СОП от I до XII клас от 48 институции (ОУ, СУ, ПГ, НУ и ОбУ) от Пловдив, Първомай, Куклен, Асеновград, Кричим, Стамболийски, Перущица, Брезово, Сопот,  Житница, Ягодово, Маноле, Цалапица, Богданица, Виница, Калековец, Браниполе, Калояново, Садово, Хисаря, Красново. Съвместната работа на педагогическите специалисти допринася за успешното включване на учениците и постигане на добри резултати по индивидуалните им учебни програми.

„За обучението в извънучилищна среда се разработват адаптирани електронни уроци – това дава възможност на учениците със СОП да имат равен достъп до образование, както техните връстници. В процеса на учене участват и родителите/настойниците от Центъра за настаняване  от семеен тип, за което им благодарим“, казва директорът Веселка Бакиш.

Като значим успех на Центъра тя посочва реализирането на два проекта по национални програми на МОН, свързани с приобщаващото образование. Разработено е учебно помагало – за учениците от VIII до X клас с умствена изостаналост и множество увреждания, които се обучават в центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) по индивидуални учебни програми, както и на Методическо ръководство за учителите. В авторският екип са били привлечени и педагогически специалисти от ЦСОП – Плевен, ЦСОП – Велинград, ЦСОП – Кърджали, ЦСОП – Пазарджик, ЦСОП – Видин. Двата продукта ще бъдат публикувани на сайта на МОН.

През тази учебна година в ЦСОП – Пловдив беше оборудвана и обзаведена класна стая по националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда, в която се провеждат арт дейности и интерактивни занимания, подкрепящи личностното развитие на учениците със СОП.