Sleeping disorder or insomnia concept, selective focus of vintage clock in bedroom and out of focus male person trying to fall asleep in bed

Задължителни и препоръчителни мерки включват Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

 

 

Всяка паралелка трябва да има отделна класна стая, като не учениците, а учителите се местя за часа по съответния предмет. Децата от начален етап следва да бъдат на отделен етаж или крило на сгарадата. Дори и в часовете по физическо възпитание и спорт, които се провеждат в салоните, учениците ще са задължени да носят маски. Това е записано в Насоките за обучение и действие в условия на пандемия, публикувани от просветното министерство. Насоките включат задължителни и препоръчителни мерки, които са сходни с тези от предходната учебна година.

Задължителни мерки

Освен маските, в задължителните мерки са включени още дезинфекцията и личната хигиена. Всекидневно преди началото и след приключване на смяната в училищата ще трябва да се почистват и дезинфекцират всички критични точки – дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани. При положителен случай тези дейности трябва да се увеличат от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. За учениците трябва да има течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия – все неща, които масово липсват. Кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти следва да се дезинфекцират през всяко междучасие, стаите – да се проветряват всяко междучасие или по-често в съответствие с метеорологичните условия.

Защитните маски се осигуряват от учениците, респективно от родителите им, а за учителите – от училищата. Мярката е задължителна за всички ученици, като изключение ще се допуска само, ако те спортуват на открито или са в училищния двор при дистанция от 1,5 м, за ученици от предучилищните групи или начален етап при заболеваемост до 100 на 100 000 население (зелен сценарий), кактои за деца със СОП

По тази причина МОН препоръчва използването на физкултурния салон да е само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито или в подходящо помещение в училището, както и да се избягват “интензивните физически упражнения, водещи до учестено дишане”.

Остава миналогодишното изискване да не се допуска контакт между отделните паралелки. При провеждането на производствени практики учениците трябва да се запознаят предварително с противоепидемичните мерки във фирмите партньори. За организиране на практическо обучение от разстояние в електронна среда на работодателите трябва да бъдат представени дигиталните платформи за контакт.

Препоръчителни мерки

Препоръчителните се приемат от педагогическия съвет.

Освен определянето на отделна класна стая за всяка паралелка, се препоръчва ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен салон, провеждане на максимален брой часове на открито, по възможност отваряне на повече входове (за училищата с повече от 100 ученици), еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите, преминаване на двусменен режим с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня.

Комуникацията с родителите ще става предимно в електронна среда или при индивидуални среки и консултации по предварителна уговорка. Провеждането на родителски срещи, заседания на Обществения съвет, Ученическия парлабемн, педагогически съвет също следва да е онлайн.

Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в ОРЕС, графикът за ротация на паралелките и информацията за брой болни и карантинирани трябва да се публикуват своевременно на сайта на всяко училище.

4 сценария

Училищата ще работят според 4 сценария в зависимост от това дали се намират в район в зелена, жълта, червена или тъмночервена зона. При зелена и жълта ще учат присъствено, при червена – ще се редуват по график, като се започне от най-големите от 11 и 12 клас, а в тъмночервена зона всички ще превключват към онлайн обучение. Към онлайн уроци ще се минава, ако 10% от учениците са болни, а не 15%. Маските от тази година пък ще са задължителни за всички от 1-ви до 12-ти клас, включително и за децата от предучилищните групи в детските градини. Препоръчително е те да са поне от 3 слоя.

Маските – 4 изключения

Изключение от задължителното носене на маски ще се допуска в 4 случая – в училищния двор при спазване на дистанция от 1.5 м, за учениците от предучилищните групи и начален етап при зелен сценарий (т.е. големите ще носят маски през цялата година без значение от заболяемостта), за деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност да носят маски и становище от лекар за това, както и в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито. За разлика от м.г., през тази година няма разписана възможност за учениците да не носят маски медицински показания с бележка от лекаря.

Безплатно тестване – при 90% съгласни родители

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. Това е записано като препоръчителна мярка в Насоките. След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти.

Професионалните гимназии ще работят и при червен сценарий

Освен за малките ученици, училищата следва да положат максимални усилия за присъствени практически занятия и на учениците в професионалните паралелки. Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда. Практическото обучение на учениците в дуална система в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година. При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини (например свиване на дейността, съкращаване на наставници, фалит), практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.

При случай на COVID-19

Протоколите за действие при болен или заразен ученик или учител остават като миналогодишните. При симптоми на коронавирус ученикът ще се изолира в отделно помещение с осигурено наблюдение, ще се викат родителите му, а при положителен случай – ще се информира директорът, който пък незабавно трябва да се свърже с РЗИ и да представи имената на контактните. Като правило под 10-дневна карантина ще се поставят учениците от същата паралелка и учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице – на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест.

Преминаване към ОРЕС

Преминаването към електронно обучение ще става както м.г. – за 30 дни по здравословни причини, както и за повече от 1 месец, при два случая – по здравословни причини и по лично желание на родителя. Началниците на РУО ще разрешават електронно обучение по избор на ученика или на родителите въз основа на информация за предходната учебна година от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика.

При връщане на учениците от дистанционно в присъствено обучение ще трябва да се анализират учениците в риск и тези с понижен успех и повече отсъствия по неуважителни причини, да установят дефицитите по учебните предмети, “но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни на присъственото обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и контролни работи”. Вместо това да се прецени нуждата от обща и допълнителна подкрепа, да се организират посещения на културни институции, отдих и спорт, екскурзии, екипни проекти в класа.