В рамките на проекта да бъдат създадени съвременни лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии

Нови съвместни интердисциплинарни магистърски програми създават Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Техническият университет – Варна. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 1 498 758.36 лв. Участие в него ще вземат студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от различни професионални направления на трите университета в областта на: техническите науки, изкуствата, социалните, стопански и правни науки.

Една от програмите е в областта на зелената и синята индустрии. По нея ще бъдат обучени технически кадри за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии, които са основни компоненти на Industry 4.0 и цифровизираното производство.

В рамките на проекта да бъдат създадени съвременни лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии, в които ще се обучават техническите специалисти и където ще могат да работят учените и академичния състав на трите университета.

Предстои създаване на обща мрежа от университетски кариерни центрове. Ще се проведат краткосрочни специализации и мобилности в асоциираните партньори на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав.

Асоциирани партньори са Националният университет за дистанционно обучение – Испания, Университетът Жилина – Словакия, Университетът на Букурещ и Университетът на Крайова, Румъния.