От 16 януари, с изменение на заповед на здравия министър, се допускат държавни изпити, олимпиади, практически обучения на ученици и студенти, които не могат да се проведат онлайн

Присъствено провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по предмет или модул на ученик, допуснал повече от 25% отсъствия, се разрешава от понеделник. Измененията на заповедта на здравния министър проф. Костадин Ангелов влизат в сила от 16 януари и касаят също приравнителните изпити при преместване, изпитите за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение.

Училищата ще могат да организират и провеждат на място държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията.

Допускат се индивидуални часове, писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда, както и консултации. Според новите указания са разрешени индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище.

Областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда, също ще бъдат на място в класните стаи.

Всички присъствени занимания обаче трябва да се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Носенето на маски е задължително, както спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, недопускането на лица с повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието.

Що се отнася до промените в режима на работа на висшите училища, разрешава се провеждането на практически обучения и изпити по практика, семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда, държавни изпити и защити на дипломни работи. В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Допуска се провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие.