n7yy1410438881

Средно с 13,6% се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления в 19 висши училища. Таксите за кандидатстване и обучение в държавните вузове са определени въз основа на предложенията на академичните им ръководства за учебната 2017 2018 година.

От пловдивските скачат таксите за Аграрния университет, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство .

СУ „Св. Кл. Охридски“ увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“, „Педагогика“, „Пе-дагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Социология, антропология и науки за културата“. Увеличението за редовна форма на обучение е от 20 до 130 лв., а за задочна форма – от 54  до 200 лв. Най-голямо е увеличението на задочното в професионално направ-ление „История и археология“ – 200 лв., а най-малко – с 20 лева, в редовната форма на професионално направление „Религия и теология“. В направление „Математика“ так сата е намалена със 160 лв.

В четири висши училища има намаление на таксите за студенти. Освен в СУ „Св. Климент Охридски“ намаление на част от таксите има и във Великотърновския, Шуменския и Русенския университет.

Без промяна остават таксите за студенти в 14 държавни висши училища, сред които Пловдивски, Университет по хранителни технологии, Медицински университет – Пловдив.