Абсурд е да пишем двугодишна стратегия за образование, а училищните да са за четири, коментира Снежана Александрова – началник-отдел “Координация и европейска интеграция” в областната администрация

5be78435014a062efcd01150956bf9aa

Анализ на състоянието на мрежата от детски градини и училища на територията на 18-те общини на Пловдивска област прави областната администрация. Това е първата стъпка в посока изготвяне на областна стратегия за образование, която трябва да събере и обобщи данните за броя деца и ученици, групи и паралелки, капацитет на базите и материално-техническо състояние, както и информация за педагогическия персонал.

“Към момента прави впечатление, че децата в самостоятелна форма рядко са ученици с изявени дарби, а по-скоро с проблеми и основно от малцинствените групи. Този факт буди огромна тревога и така не можем да сме сигурни доколко тези деца получават качествено образование”, коментира Александрова.

Според нея един от големите проблеми, който се очертава при обобщаване на информацията за системата, е демографският. В 17 от общините на територията на областта, без Пловдив, се наблюдава системен спад на раждаемостта, което води до опасност от закриване на училища. Това, от своя страна, поставя под въпрос предоставянето на качествено образование за всяко дете. Не по-маловажен е проблемът с кадровото обезпечаване. Младите хора нямали стимул да постъпят на работа в системата, а тези, които изберат класната стая, страдали от липса на добра практическа подготовка.

До края на април работната група, натоварена с изготвяне на стратегията, ще представи анализа на мрежата в областта с нейните силни и слаби страни и ще изведе приоритетите.

“В новия закон обаче има едно недоразумение и ние ще излезем с предложение за промяна. Не може областната стратегия да е със срок на действие 2 години, а училищните да са за 4. Тази, която готви община Пловдив, е за 5. Настояваме и областната да е минимум за 4”, коментира Александрова.