160 деца, млади хора, родители и експерти са участвали в анкетите за формиране на оценките и препоръките в доклада на Националната мрежа за децата

Пандемията задълбочи силните неравенства в достъпа и качеството на образованието, но не се забелязва желание у отговорните институции да изследват и противодействат на причините за това. През 2021 г. българските ученици прекараха огромна част от учебното си време в дистанционно обучение. Вследствие на това мотивацията, чувството за принадлежност и ефективността на научаването спаднаха още повече както за учениците, така и за учителите. Не се наблюдава фокус върху мерките за преодоляване на дефицитите, създадени от изолацията. Няма заявка за интегриране на интердисциплинарни теми като дигитално-медийната грамотност и здравното и сексуално образование в общия учебен план.

Това са изводите, касаещи образованието, в тазгодишния доклад на Националната мрежа за децата. Оценката, която се дава на просветната система, е Добър 3.65, а общата годишна оценка на държавата в единадесетото поред издание на бележника – 3.18. 30 експерти от граждански организации и 7 външни оценители са автори на доклада, който оценява напредъка на държавните политики през изминалата година в областите “Участие на децата”, “Благосъстояние на децата”, “Семейна среда и алтернативни грижи”, “Закрила от всички форми на насилие”, “Правосъдие за деца”, “Ранно детско развитие”, “Детско здраве”, “Образование”, “Спорт”, “Култура и свободно време”.

В анкетите са участвали 160 деца, млади хора, родители и експерти, както и децата от Националния юрочайлд форум. Докладът “Бележник” включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите. Той беше представен днес едновременно в София, Русе, Варна, Силистра, Пловдив и Ямбол.

Среден 3.08 за участието на децата

Участието на децата все още не се разпознава нито като тяхно право, нито като инструмент за подобряване на политиките за деца, отчита докладът. Анализите на въздействието на изолацията заради пандемията ясно показва, че решенията, които влияят пряко на живота им, са вземани без допитване до тяхното мнение, което води до чувство за разочарование и омаловажаване от възрастните. Все още се отчита недостатъчно разбиране на специалистите, работещи с деца, включително и учителите, за смисъла и целите на детското участие и гражданското образование.

Среден 3.4 за благосъстоянието на децата

Политическата криза през 2021 г. не позволи развиването на никакви последователни политики за изкореняване на детската бедност и социалното изключване, се подчертава в доклада. Националната стратегия за детето не беше приета, но стана част от коалиционното споразумение на правителството.

Среден 3.09 за семейната среда и алтернативните грижи

Не бяха закрити последните четири големи дома от стар тип поради забавяне в изграждането на новите услуги и неефективни процеси на национално и общинско ниво. Продължават системните проблеми, свързани с приемната грижа и осиновяването, около които има както бюрократични трудности, така и чисто комуникационни, свързани с негативния им образ в обществото.

Среден 3.07 за закрилата на детето от насилие

Проблемът с липсата на единна система за регистриране на случаи на насилие над деца става все по-остър, като блокира възможностите за пълноценен анализ на ситуацията и разработване на адекватни политики за превенция и закрила. Все още няма достатъчно на брой и достъпни общи и специализирани услуги за деца, пострадали от насилие. В същото време случаите на насилие срещу и между деца нарастват прогресивно и стават все по-публично тиражирани. Има остра нужда от спазване на етичните кодекси и поведение на медиите, които стават рупор на негативни послания спрямо децата, нарушават правата им и поставят фокус единствено върху санкциите и наказанията, но не и върху необходимостта от превенция и подкрепа.

Среден 3.28 за правосъдието за деца

Поради политическата криза, продължила през цялата 2021 г., не беше възможно да се работи за по-активно застъпничество за приемане на ново законодателство в областта на детското правосъдие и придвижване на Закона за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпления или административни нарушения, се казва в доклада. НМД очаква в кратък срок да бъдат направени необходимите постъпления за отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Среден 3.32 за ранното детско развитие

И през изминалата година не бяха направени постъпления за възобновяване на работата и приемане на Стратегия за ранно детско развитие, която е от ключово значение за създаването на споделено разбиране по темата. Не съществуват достатъчно на брой и широкодостъпни подкрепящи услуги, което би предотвратило редица от проблемите на детското здраве и развитие в зародиш.

Като основен проблем се очертават огромните регионални и етнически диспропорции, които предпоставят изключително неблагоприятна житейска перспектива за много деца. Няма финансиране в областта на ранната детска интервенция и липсва кадрова политика по отношение на специалистите, работещи в сферата на ранното детство.

Среден 3.17 за детското здраве

Политиките на държавата не поставят фокус върху детското здраве, липсва дори педиатрична стратегия. Отсъства регионалната насоченост за преодоляване на проблемите с достъпа до здравеопазване, детската смъртност и уязвимостта на определени групи. Здравните услуги за редки и хронични заболявания са силно централизирани в столицата и големите градове.

В страната живеят много деца, които получават здравна грижа, едва когато състоянието им е сериозно влошено. И през 2021 г. не беше изготвен цялостен анализ на нуждите на детското здравеопазване, на който да се базира и заданието за изграждане на Национална педиатрична болница.

Среден 2.98 за спорт, култура и свободно време

Културата и изкуството все още не се използват като инструменти за постигане на учебни цели. Липсва цялостна политика за развиване на детския спорт и спортни клубове от най-ранна възраст, а заедно с това и подходящи условия за спорт и игри на открито и закрито, особено в малките населени места.