Допитването е задължителен елемент от самооценяването на училището или детската градина според новата Наредба за управление на качеството

dscf0014

Редовните анкетни проучвания ще проверяват мнението на родителите за качеството на обучението и цялостната дейност на детската градина или училището. Допитванията стават част от задължителните елементи при самооценяването, е записано в утвърдената от просветния министър в оставка Меглена Кунева Наредба за управлението на качеството в институциите.

Самооценяването ще се извършва на всеки две години от работна група от градината или училището, а участници в процеса са още учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти. Наредбата дава възможност и за анкети сред учениците, съобразени с възрастта им, като част от оценката за дейността на училището или детската градина.

Работната група ще оценява ефективно ли е управлението на ресурсите, лидерството, планирането, взаимодействието с институциите. Ще бъде оценяван и образователният процес, като ще се следи за индивидуалния напредък на всяко дете, подкрепата за децата със специални потребности и дали училището осигурява превенция срещу ранното отпадане. Докладът от самооценяването ще включва, освен заключения, и предложения за мерки за подобряване работата.

Всяка детска градина и училище трябва да изготвят стратегия за развитието за период от 4 години, а на всеки две ще се разработва план за действие към нея. Към плана ще се прилага и докладът от самооценката и разписаните в него мерки за подобряване на качеството. Те се приемат от педагогическия съвет и се представят за становище от обществения съвет.