Регионалното управление на образованието събира предложения за облекчаване на административната тежест

Как да се намали бумащината в системата, от която масово недоволстват работещите в образованието. Мнения и предложения учители и директори могат да посочат в анкетата, която провежда Регионалното управление на образованието.

Първият от въпросите в допитването касае трудностите, които срещат при изпълнение на служебните ангажименти в ежедневната работа. Анкетираните трябва да посочат дали те са свързани с взаимоотношенията им с децата, родителите, висшестоящите институции, институции извън системата на образованието или пък проблемите идват от големия обем информация за обработване, анализиране, структуриране и обобщение. Възможен отговор е и реализирането на обучението от разстояние в електронна среда.

Анкетата дава възможност на педагогическите екипи да посочат мерки, които те самите прилагат за справяне със затрудненията, както и нормативните актове, при чието прилагане срещат най-големи проблеми. Директорите и учителите могат да цитират конкретни текстове от документи, които им създават проблеми и да направят предложения за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти в управляваната от тях институция.