Центърът по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив стартирала изследването по проекта с продължителност 36 месеца

Мотивацията на новото поколение учени за постигане на върхови професионални резултати и неговият имидж в обществото са акцент в проекта „Изследване на мотивацията на персонала за кариерно развитие в регионален клъстер за растениевъдство“. Той се реализира от Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив.

Продължителността на изследването е 36 месеца с участието на академичен екип от 10 млади и утвърдени учени в областта на биологията, аграрните науки, икономиката и информационните технологии. За нуждите на настоящата разработка ще се сформира регионален клъстер по растениевъдство, в който ще бъдат включени научни организации и университети.

Целта на проекта е да се изследва мотивацията на персонала за кариерно развитие чрез анализ на данни от емпирично проучване. Получените резултати ще бъдат резюмирани и предоставени на Министерството на образованието и науката и на други заинтересовани страни с предложение за развиване на политики.

„Стереотипът за учените постоянно се променя, местейки се в двата полюса – от повишаване на доверието и на оценката за техния труд, до крайното отрицание. Отношението на обществото към хората на науката влияе на мотивацията на изследователите, променя и нагласата на мениджърите“, казва ръководителят на проекта доц. д-р Весела Казашка.