Очакванията са да се намали фрагментацията в научните изследвания и да се създадат благоприятни условия за повишаване на квалификацията на младите учени

Министерският съвет одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. Тя съдържа 51 обекта с ключови области на въздействие, като енергетика; околна среда и екология; биотехнологии, биомедицина, здраве и храни; физика и инженерни науки; аерокосмическа и отбранителна индустрия; социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии и електронна инфраструктура.

Актуализираната карта дава насоки и приоритет за развитието на бъдещите и вече изградените инфраструктури от стратегическо значение и тяхното международно включване, създава рамкови условия за единни стандарти за достъп и ползване. С приложението й се очаква да се подобри ефективността на системата от научни инфраструктури в страната, да се намали фрагментацията в научните изследвания, както и да се създадат благоприятни условия за повишаване на квалификацията на младите учени.

Предвижда се още увеличаване на участието на българската научна общност и бизнеса в научноизследователска дейност в различните тематични области на новата Рамкова програма за научни изследвания и инвестиции в иновации „Хоризонт Европа“.

С настоящата актуализация се представя и нов обект в групата на националните научно- иновационни комплекси – Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет, в който се предвижда да се изгради инфраструктура и да се провеждат научни изследвания в множество направления, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи. Институтът ще насърчава работата по научноизследователски проекти. Планира се в него да се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните науки и интердисциплинарните изследвания.