Крайната цел е учебната и научноизследователската дейност да допринасят за опазването на околната среда

Аграрният университет реализира собствен проект за екологосъобразно управление на отпадъците от дейността си. Чрез него за пръв път във висше училище в страната се обхващат всички потоци отпадъци, създават се правила за работа с тях, за тяхното движение, съхранение и предаване за последваща преработка. Крайната цел е учебната и научноизследователската дейност да допринасят за опазването на околната среда, а в същото време да спомагат за подобряване на начина ни на живот, на възпитанието на подрастващите и на обучението.

За изпълнението на проекта е направена морфологична характеристика на битовите отпадъци, проучване на характера и свойствата на отпадъците, образувани от различните звена, кампус и учебно-опитните полета на университета. Установен е значителен дял от 51% на рециклируемите материали в битовия отпадък, които могат да бъдат оползотворени след разделното им събиране и предаване на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. Реализирани са нормативни изисквания по отношение на управлението на отпадъците, като класификация на опасните, част от научноизследователската дейност, включително на Университетския лабораторен център за изследвания.

Най-важният момент за правилното управление на отпадъците е разделното им събиране. На 27 точки в университета са разположени цветни контейнери. Предаването на отпадъците от опаковки и материали от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло се извършва посредством общинската система за разделно събиране.

Специално внимание се обръща на опасните отпадъци. Едни от най-често използваните консумативи, от които се образуват такива, въпреки рециклирането им, са тонер-касетите, чието събиране се извършва централизирано на определени за целта контролирани места в сградите. Течните отпадъци от лабораторната дейност, вкл. от аналитичната апаратура, се събират в пластмасови съдове, а след запълване на 70% се съхраняват до предаване на фирма, притежаваща разрешение за обезвреждането им. По подобен начин се постъпва и с опаковките от препаратите за растителна защита и торовете, прилагани на учебно-опитните полета, с лабораторните химикали с изтекъл срок на годност, с компютрите и друго електрическо и електронно оборудване, с луминесцентните лампи, които текущо се заменят с LED осветление. След въвеждане в експлоатация на площадката за компостиране на община Пловдив, там ще се извозват и биоразградими отпадъци от градините и парковете – листа, клони, трева.

В реализацията на проекта са взели участие студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ от Факултета по растителна защита и агроекология. Аграрният университет обучава студенти както в екологичното направление, така и в професионалните направления Растениевъдство, Растителна защита и Животновъдство, като през последните години неизменно е първенец в Рейтинговата система на висшите училища в България.