Юбилейна научна конференция с международно участие под мотото „Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“ събра 165 участници от страната и чужина. Събитието под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев е част от инициативите, с които Аграрният университет отбелязва своята 75-годишнина.

„Позволете ми да споделя съжалението на цялата академична общност, че поради усложнената епидемиологична обстановка няма да отбележим тържествено годишнината от основаването на университета и ще отложим провеждането на редица събития, заложени в юбилейния календар. Благодарение на напредналите технологии можем да проведем обявената научна конференция онлайн.  Убедени сме, че постиженията на този международен форум ще допринесат за европейския облик на селското ни стопанство“, обърна се ректорът проф. Христина Янчева към участниците във виртуалния форум.

В международния борд на конференцията влизат представители на Западнопомерански технологичен универистет, Полша; Агротехнически университет – Нур-Султан, Казахстан; Университет на Западен Сидни, Австралия; Университет на Пелопонес, Гърция; Аграрен университет – Вагенинген, Холандия; Академия на науките на Азербайджан; Таврийски държавен агротехнологичен университет – Украйна.

Работата на учените беше организирана в 6 панела: Агротехнологични решения за екологосъобразно земеделско производство в контекста на стратегия „От фермата до трапезата“; Иновативни подходи за създаване на устойчиви производствени системи в животновъдството, аквакултурата, рибарството и преработката на продукти от животински произход; Иновации и дигитални методи и системи в аграрния сектор; Модели за жизнеспособна биоикономика в селските райони и внедряване на информационни и комуникационни технологии; Научни изследвания за трансформиране на агро-хранителните системи 2.0. Свои разработки и иновации представиха студенти, докторанти и млади учени.

„За пореден път Аграрният университет доказа, че стратегията му за развитие на научноизследователската дейност е ориентирана към решаване на актуални и значими проблеми в контекста на общоевропейските и глобалните процеси, изискванията на българското аграрно производство и потребностите на обществото“, каза ректорът проф. Янчева.

Тя се върна в годините назад, за да припомни

Началото

През 1945 г. с Указ на регентите № 180 от 4 август 1945 г. е приета Наредбата-закон за създаване на първия извънстоличен държавен университет в Пловдив с два факултета: Агрономо-лесовъден и Медицински. Агрономо-лесовъдният факултет полага основите на днешния Аграрен университет. През 1950 г. е създаден Висшият селскостопански институт – Пловдив (ВСИ) като самостоятелно висше училище. През 1975 г. висшето селскостопанско образование в страната се съсредоточава във ВСИ след пребазиране на агрономическите специалности от Селскостопанска академия – София. С Решение на ХХХVІІІ Народно събрание на Република България, прието на 4 април 2001 г., ВСИ е преобразуван в Аграрен университет – Пловдив.

Днес

С изградената модерна инфраструктура, Аграрният университет се превръща в атрактивен образователен център и място за провеждане на конкурентоспособни фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към потребностите на бизнеса и насочени към настоящото развитие на сектора за адекватно интегриране в европейското земеделие.

Академичните традиции през годините, многобройните събития, на които е домакин, правят университета разпознаваем на местно, национално и международно ниво.

Показател за успехите са високите оценки от институционалната и програмните акредитации и водещите места в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Бъдещето

Аграрният университет е равностоен партньор в групата на Европейските  университети, в които студенти, преподаватели и бизнес партньори ще могат да си сътрудничат в междудисциплинарни екипи за високо качество и конкурентоспособност на европейското висше образование.