Учителите, които преподават само на една паралелка, слагат маска или шлем по желание, за останалите е задължителна

Автоматични дозатори за дезинфектант за ръце трябва да има на входа на всяко училище, в учителската стая и в коридорите, а при възможност – в класните стаи, лабораториите и работилниците. Това е едно от изискванията, заложено в насоките на МОН за работа на образователната система през новата учебна година, която започва в условия на пандемия.

Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова – за всички ученици, учители и външни лица.

В класните стаи, физкултурния салон или учебните лаборатории, учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка, трябва са носят лични предпазни средства. Педагозите, които преподават само в една паралелка, слагат маска или шлем по желание. Родителите следва да закупят предпазните средства за децата си. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.

Като мерки за намаляване на риска от предаване на инфекцията е изискването за течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, създаване на навици за миене на ръцете след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито или физическа култура.

Директорът трябва да определи лице, което да бъде отговорно за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията. То трябва да следи за задълженията на училищния екип и останалия персонал, в т.ч. за графици за дежурства. Негова задача ще са хигиенните и дезинфекционните дейности, включително и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори,  съгласно издадените от МЗ разрешения, съвместно от медицинското лице в училището.

Препоръчителни мерки ще се обсъждат и приемат от педагогическите съвети и ще се прилагат доколкото и където е възможно.

Всяко училище трябва да има обособено място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми и да създаде организация за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в училище, това може да се извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

В случай на положителен резултат на ученик за COVID-19 по метода PCR, родителите имат задължението да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт със заболелия.