„В ESHA започнахме дискусия как ще се гарантира безопасността на ученици и персонал в училищата“, коментира Мария Гайдарова – председател на фондация „Световен образователен форум България“

Мария Гайдарова учредител на фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ” Райна Княгиня”. През февруари т.г. тя беше номинирана за член на борда на Европейската асоциация на училищни директори (ESHA). ESHA представлява 37 организации в 24 страни и включва 64 000 училища – лидери в началното, средно и професионално образование. ESHA свързва училищни лидери, изследователи и политици обединени в обща цел да споделят добри практики и да подобряват образованието. Много доброволци подкрепят ESHA и допринасят за формиране на базата от знания. Гайдарова е единственият представител на България с право на глас в Общото събрание на ESHA. Окончателното гласуване на направените номинации ще се извърши през октомври и в него ще вземат участие всички 37 представители с право на вот в Общото събрание на организацията.

 

–  Г-жо Гайдарова, вие сте в непрекъснат контакт с колегите си от цяла Европа, където училищата също бяха принудени да преминат в онлайн режим заради пандемията от COVID-19. Сега на дневен ред е подготовката за старта на новата учебна година.

–  В ESHA започнахме  дискусията за това как ще се управлява връщането на ученици и персонал в училищата, какви са предизвикателствата пред директори , учители и родители, как да си сътрудничим ефективно и какви протоколи да се разработят, свързани с критични фокусни точки при извънредни ситуации. Усилията са предварително да се обмислят  и планират дейностите, свързани с хигиена и чистота, влизане  в клас и събиране на деца на едно място, почистване, придвижване от, до и в училище. Не на последно място каква ще бъде организацията на учебния ден и как ще се управляват административните процеси. Това не е лесна задача и обменът на идеи и вече реализирани практики в различни европейски държави е от съществено значение, защото ние се сблъскваме с общ проблем, с който най-вероятно ще се наложи да живеем и да работим всички заедно в близкото бъдеще. Анализите към момента показват, че за децата е важен социалният контакт и това да присъстват физически в училище, така че без да се отричат дистанционното обучение и облачните технологии, се правят планове за комбинирани подходи. Акцентира се  върху това работата в училище да бъде предимно  в малки групи, с включване на доброволци и на учители, които нямат хронични болести, с провеждане на повечето часове на открито, с  възможности за преструктуриране на седмично разписание по начин, по който е налице прегрупиране  и интензивно преподаване само на част от учебните предметите в рамките на конкретна седмица без да  се губи определената месечна норма по всички предмети. Може да е необходимо за учебни предмети, при които предвидените предпазни мерки не могат да бъдат поддържани, да бъдат отменени и вместо тях да се преподават други предмети за определено време.  Ролята при организирането и управлението на тези процеси, както и отговорността на директорите, нараства много.

–  Какви са най-важните превантивни дейности при бъдещия рестарт на присъствените учебни занятия?

– На първо място са  конкретните инструкции за хигиена и поведение както на персонала, така и на учениците, направени така, че да се спазват осъзнато. Тук е от изключително значение и партньорството с родителите. Всички знаем, че хигиената на ръцете е най-важната предпазна мярка за предотвратяване на контактна инфекция. Децата трябва да бъдат информирани кога и колко пъти трябва да  се мият, да избягват близък контакт помежду си, което ще е изключително трудно, особено за по-малките. Възрастните непрекъснато следва да напомнят на децата, че трябва задължително да измиват ръцете си при влизане в училището ; когато са видимо замърсени; след посещение на тоалетна, преди и след хранене, след кашляне или кихане в ръце или кърпи за еднократна употреба. Служителите също трябва да мият ръцете си и да използват спрей за ръце, ако преминават от един клас в друг клас. Най-добре е да се използват само материали за еднократна употреба. Задължително е да има информация на видно място относно мерките за предотвратяване на инфекции – напр. на входа и други подходящи места, където се движат деца и служители.

Всяко училище трябва да изработи инструкции и план за работа с персонала и децата със симптоми, които биха могли да бъдат съвместими с COVID-19.

Що се отнася до управлението на персонала с особен риск (възрастни над 65 години, лица с хронично заболявания), за тях трябва да се помисли да им се даде възможност да бъдат включени основно в онлайн обучението. Трябва да се адаптираме към провеждането на интервюта за подбор на персонал онлайн там , където е необходимо и да продължаваме да развиваме дистанционното обучение, да се използва разширяваща се гама от електронни платформи и нови методики за преподаване.

–  Как обаче ще се контролира струпването на много хора на едно място, особено сутрин, когато родителите водят децата си на училище?

– Директорите на училища от различни европейски държави дават идеи да се въведе изискване  родителите или придружаващите ученика възрастни да не се събират на входовете на училището. Това може да стане чрез определяне на различни времеви интервали за пристигане на децата. Може да се наложи учениците да се разделят на групи и да бъдат разпределяни в няколко класни стаи, за да се осигури необходимото разстояние. На децата трябва да се препоръчва да избягват обществения транспорт,  да бъдат насърчавани да се движат само в еднакви по състав по-малки групи, както вътре, така и извън училище.

–  А що се отнася до провеждането на часовете, не всички биха могли да са на открито.

– Целесъобразно е преподаването да се организира така, че по-голямата част от учебния ден да се провежда на открито при възможност. Конкретните учебни часове трябва да бъдат завършвани значително по-различно от преди, например с кратки указания как да спазваме хигиена и защо е необходимо. Часовете по физическо възпитание се препоръчва задължително  да се провеждат само на открито и да се планират без контактни спортове. Със сигурност ще продължат паралелно да се ползват  технологиите, виртуалните класни стаи и дистанционното обучение.

– МОН обяви, че учебната година ще стартира присъствено, но всяко училище трябва да има готовност за преминаване към обучение в електронна среда. Подготвят ли се вече такива или се чакат инструкции и единни правила?

– Време е ние също да обмислим  стратегии за рестарт на образователния процес , съобразени със спецификите и особеностите на всяко училище като брой деца, брой помещения, придвижване от, до и в училище, дневен режим, структура на преподавателски състав, налична техника, отворени класни стаи, възможности за целодневна организация и хранене, хигиенни изисквания, варианти за обучение в малки присъствени групи, които да са еднакви по състав и с опция за редуване на присъствено и дистанционно обучение. От изключително важно значение е  да подготвим внимателно връщането на учениците и учителите в класните стаи при осигурени максимално безопасни  и здравословни условия и да направим това заедно с родителите  и с подкрепата на другите отговорни институции. Синхронните усилия на местната власт и учебните заведения следва да бъде и в посока на това  как да се подкрепят децата на родители с т. нар.  „необходими професии“, които работят на първа линия в борбата с Covid 19 – мед. сестри, лекари, фармацевти, полицаи и други,  как да се  организира добра грижа за деца в лоши социални условия или ученици със СОП, с един родител или безработни. Има добри примери в това отношение от Исландия, Хърватия, Финландия, Холандия, Германия, Словения, Англия, Испания и Италия,  включително и проведени проучвания, за да се определи кой има нужда от предоставяне на ИКТ, интернет и други. В този смисъл училищата трябва да бъдат подкрепени на практика както институционално, така и от  родителите, за да бъде обучението по-качествено и да сме предпазени всички в максимална степен от възможните рискове по време на присъствено обучение в епидемиологична обстановка. Когато сме заедно и действията са предварително планирани и  обмислени  със сигурност по-лесно ще се справим с предизвикателствата.