Половината от образователната гилдия не иска видеонаблюдение и аудио запис, показва национално проучване на синдикат „Образование“

83,1% от представителите на образователната гилдия смятат, че при провеждането на директорските конкурси ще има опити за партийни лобирания, а само 5,6% са на мнение, че новите правила, по които ще се провеждат, са добри. Това показват данните от национално проучване на синдикат „Образование“, направено сред 1457 участници. От тях 90,7% са учители и директори, а 2% са родители. Във възрастовата група на участниците доминира тази между 50 и 60 години.

Повече от половината анкетирани са против въвеждането на видеонаблюдение и аудио видеозапис, каквото е новото изискване в Наредба 16. Според 56,4% това унижава и руши доверието към учителите, които ще станат директори. 17,8 на сто отговарят, че подобен подход не се прилага при конкурси в други браншове. 18,9% обаче заявяват, че видеонаблюдението ще гарантира прозрачност.

На въпрос дали в състава на конкурсната комисия трябва да има член на Обществения съвет  без изискване за владеене на български език и притежание на педагогическо образование,  72,5 % са отговорили с „не“, а 16,2% считат за уместно участието на родител, ако е с висше образование.

68,8% са категорични, че в състава на конкурсната комисия за избор на директор трябва да има член на представителните образователни синдикати. По мнението на 12,9% това трябва да е участва синдикатът, в който членува кандидатът. Според 12,9 в комисиите не следва да има синдикални представители.

Повече от половината анкетирани отговарят утвърдително и за участието на представители на работодателски организации. 31,8% са на мнение, че те нямат място в комисиите, 19,2% са отговорили с „Не мога да преценя“.

На въпроса „Смятате ли, че връщането на изискване за концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години, която беше изисквана преди 25 години, ще гарантира избора на добрите директори?“ 60,7% отговарят отрицателно с мотива, че това е формално. Според 27,3% концепцията ще гарантира качество на управлението.

Попитани дали директорът на образователна институция трябва да има диплом или квалификация в специалност „Управление на образованието“?“ повече от половината заявяват, че следва да има такъв ценз, а 36,3% смятат, че бъдещите образователни мениджъри могат да се квалифицират в движение.

62,5 на сто от участниците в допитването са изразили мнение, че одобряват мандат до 5 години, но с право на неограничен брой мандати. 16,7% са за ротационен принцип със смяна на образователните институции, а 10,4% смятат, че не трябва да има мандати. 4,8% заявяват, че МОН не може да организира конкурси в 4300 образователни институции на 5 години.

За това до колко години да работят директорите на образователни институции, 70,1% отговарят, че трябва да бъдат пенсионирани своевременно според текст в Закона за предучилищно и училищно образование. Да имат възможност да работят до две години искат 16,4% , а 3,7% предлагат до 3 години. Според 4,5% трябва да се дава възможност до 4 години след навършване на възрастта.